Komunalna infrastruktura

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18)  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja  donosi Program održavanja komunalne infrastrukture, a koji obvezatno sadrži:

  • Opis i opseg poslova održavanja s procjenom  pojedinih troškova, po djelatnostima,
  • Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.