Marija Horvat Cesarec nova je poljoprivredna redarka za područje Pregrade, Desinića i Krapinskih Toplica

Objavljeno Pet, 12/04/2024 - 12:24
MHC

8. travnja 2024. s radom je započela Marija Horvat Cesarec,mag.ing.agr., nova Viša stručna suradnica - poljoprivredna redarka za područje grada Pregrade te općina Desinić i Krapinske Toplice. Uredovno vrijeme za rad s građanima je od 8 do 11 sati.

Kontakt broj je 091/376 05 25, a e-mail: marija.cesarec@pregrada.hr.

Radni zadatak poljoprivredne redarke bit će nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama te nadzor nad provedbom gradskih odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina, kontrola obrade poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzimanje mjera radi sprečavanja njegove zakorovljenosti, kontrola održavanja živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica. Također, nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provodi zabranu, odnosno obvezu uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provodi mjere radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka, sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa, a kontrolirat će obavljanje radova na području grada vezano uz uređenje naselja i javne zelene površine, narediti obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno ili nezakonito te voditi propisane očevidnike i sastavljati izvješća o izvršenim radovima.

Dodatno, njezin zadatak je i praćenje poziva i natječaja za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora, ispunjavanje projektnih prijava, sudjelovanje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za Grad, vođenje evidencije projekata, pružanje stručne pomoći i sudjelovanje u pripremi projekata iz djelokruga drugih odjela, sudjelovanje u provođenju programa raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta te programima razvoja i obnove poljoprivrede, obavljanje poslova u vezi zaštite od elementarnih nepogoda, obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva, lova, ribolova i vodoprivrede, praćenje i analiza stanja u djelatnostima iz nadležnosti upravnog odjela te sudjelovanje u izradi potrebnih analiza i izvješća te praćenje zakonskih propisa i sudjelovanje u izradi akata iz svog djelokruga rada. Poljoprivredna redarka samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlaštena.

Novosti

Brzi pristup