Nabava kamenog materijala

      Naručitelj: Grad Pregrada
      Adresa: Josipa Karla Tuškana br. 2, Pregrada
 
Klasa: 340-01/16-01/03
Urbroj:  2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 09.02.2016.
 
 
                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda
 
 
1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Nabava kamenog materijala za Grad Pregradu prema troškovniku u privitku.
                         Kameni materijali moraju zadovoljavati slijedeće norme:
                      1. Agregati 0-4, 0-16, 4-8:
                           HRN EN 12620:2008
                           HRN EN 13242:2008
                           HRN EN 13139:2003/AC:2006
                       2.Agregati 0-31,5;  0-63
                                       HRN EN 13242:2008
                       3. Lomljeni kamen:
                         OTU-2001,
                       4.Nesortirani kameni  materijal:
                        OTU-2001,
 
3 Procijenjena vrijednost nabave:  174.400,00  kn
 
4 Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena
 
5 Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:-
 
6 Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme)    17.02.2016.g. do 09:30 sati
 
7 Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na omotnici je potrebno naznačiti: Ponuda za kameni materijal „NE OTVARAJ“.
 
8 Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
9 Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-
 
 
10 Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci
 
11 Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr 
 
12 Datum objave poziva na internetskim stranicama:  09. 02.2016.
 
13 Javno otvaranje ponuda je dana  17. 02.2016. g. u    09:30 sati  na adresi Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3  od   15.12.2014.g. koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
 
 
 
 
 
 
Ovlaštena osoba naručitelja:
                                                                                  Martina Kobilar Kantoci univ.spec.oec.