Nabava prirodnog plina za potrebe Grada Pregrade u 2016. godini

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:363-01/16-01/36
Urbroj: 2214/01-03-16-3
Pregrada, 07.06.2016. 
 
                                   POZIV
                         za dostavu ponude
 
⦁ Podaci o naručitelju:
       Grad Pregrada,  49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2,
       Telefonski broj: 049/376-052
       Broj telefaksa: 049/376-132
       Internet adresa: www.pregrada.hr
       OIB: 01467072751
 
⦁ Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti – Ksenija Ogrizek  Herak, dipl.iur.
Telefon: 049/376 -052
 
⦁ Opis predmeta nabave:
Predmet nabave obuhvaća kontinuiranu opskrbu prirodnim plinom objekata na adresi i to: 
-Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2 (Upravna zgrada)
- Pregrada, Trg Gospe Kunagorske br. 3 (Gradska knjižnica, muzej, kavana)
- Pregrada, Ljudevita Gaja 32 ( NK Pregrada)
sve prema potrošačkim obračunskim mjestima navedenim u Troškovniku (Obrazac 2) koji čini sastavni dio Poziva za dostavu ponude.
 
⦁ Procjenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 130.000,00 kuna.
 
⦁ Tehnička specifikacija predmeta nabave:
Ponuditelj je dužan isporučivati prirodni plin standardne kvalitete određene u Općim uvjetima opskrbe plinom (“Narodne novine” broj 158/13) prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.
 
 
⦁ Količina predmeta nabave:
Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku. Stvarna nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora o nabavi bagatelne vrijednosti može biti veća ili manja od okvirne količine, s time da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave   koja iznosi 130.000,00  kuna bez PDV-a.
      Okvirna količina za jednogodišnje razdoblje iznosi:  35 381 m3, odnosno  
       341 605  kWk.
 
⦁ Mjesto isporuke robe:
Mjesto isporuke plina je:
-Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, (Upravna zgrada),
-Pregrada, Trg Gospe Kunagorske br. 3, (Gradska knjižnica i muzej, Gradska kavana)
-Pregrada, Ljudevita Gaja br. 32, (NK Pregrada)
 
⦁ Rok isporuke robe i trajanje ugovora o bagatelnoj nabavi:
      Početak isporuke je odmah po potpisu ugovora o nabavi bagatelne vrijednosti, a duljina trajanja ugovora je godina dana od dana potpisivanja ugovora.
 
⦁ Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispunjavati:
Uz ponudu, Ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave u neovjerenoj preslici:
 
-Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri  mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
-Važeća dozvola za obavljanje energetske djelatnosti u području opskrbe plinom koju je gospodarskom subjektu izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).
 
⦁ Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude:
 
10.1.Oblik i način izrade ponude:
1. Ponuda treba biti dostavljena u pisanom obliku (papirnatom) obliku uvezena u cjelini jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
2. Stranice ponude treba označiti rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
3. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da  su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
5. Ponuda se predaje u izvorniku.
 
10.2.Sadržaj ponude:
⦁ Popunjeni ponudbeni list (Obrazac 1.)
⦁ Popunjeni troškovnik (Obrazac 2.)
⦁ Izvod iz sudskog registra.
⦁ Dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije za obavljanje energetske
djelatnosti u području opskrbe plinom.
 
10.3.Način dostavljanja ponude:
Ponude se zaprimaju u pisarnici Grada Pregrade, soba br. 15, na adresi Grad Pregrada, Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2 ( I kat) bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačeno naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka slijedećeg sadržaja:
 
 
 
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2
 
PONUDA ZA NABAVU PRIRODNOG PLINA ZA POTREBE GRADA PREGRADE  
“NE OTVARAJ”
 
 
 
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.
Dostava ponude elektroničkim putem nije dopuštena.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.
Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.
 
 
10.4.Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranje ponuda:
Datum i vrijeme dostave ponude :  17. lipnja 2016. godine do 09,00 sati.
Mjesto dostave ponuda: Grad Pregrada, Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, soba br. 15, I. kat,  urudžbeni zapisnik.
Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.
Otvaranje ponuda će se održati: 17. lipnja 2016. godine u  09,00 sati, u zgradi Grada Pregrade, Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, I. kat,  soba br. 15.b
Otvaranje ponuda je javno.
 
 
⦁ Način određivanje cijena ponude
Cijena ponude je promjenjiva tijekom važenja ugovora o nabavi bagatelne vrijednosti.
Naručitelj prihvaća promjenjivost cijene za vrijeme trajanja ugovora ako je ona uzrokovana  zakonskim i podzakonskim propisima kojima se reguliraju odnosi opskrbljivača i povlaštenih kupaca i kojima se reguliraju cijene plina.
Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene (jedinična cijena plina  formira se na dan dostave poziva)  i ukupne cijene (zaokružena na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a , PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste  (uključujući i trošak isporuke na mjesto isporuke).
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a. U ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jedničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.
Cijena ponude piše se brojkama.
 
⦁ Način promjene cijene
Promjeniti će se klauzula o promjenjivosti cijena. Naručitelj prihvaća promjenivost cijene ako je uzrokovana zakonskim i podzakonskim propisima, a posebice onima koji reguliraju odnose opskrbljivača i kupca ( Zakon o energiji “Narodne novine” broj 120/12 i 14/14), Zakon o tržištu plina (“Narodne novine” br. 28/13, 14/14) i Opći uvjeti opskrbe plinom (“Narodne novine” br. 158/13).
 
 
⦁ Valuta u kojoj cijeni treba biti izražena
Cijena ponude izražava se u kunama.
 
⦁ Rok, način i uvjeti plaćanja
Temeljem članka 15. i 16.  Općih uvjeta opskrbe plinom (“Narodne novine” br. 158/13) plaćanje računa  izvršiti će se na temelju stvarne mjesečne potrošnje u roku od 10 dana od dana njegova izdavanja, a obračunsko razdoblje zasniva se na mjesečnoj osnovi.
Plaćanje se obavlja na IBAN odabranog ponuditelja.
Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
 
⦁ Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude je 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.
 
⦁ Kriterij odabira najpovoljnije ponude
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.
U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će se prema članku 96. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
 
⦁ Jezik na kojem se sastavlja ponuda
Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
⦁ Rok za donošenje odluke o odabiru ponuditelja najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
     Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za    dostavu ponuda. 
 
 
 
PROČELNICA:
 
Ksenija Ogrizek Herak, dipl.iur.