Natječaj za dodjelu stipendija za izvanredna postignuća

Temeljem članka 33. Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 1/18, u daljnjem tekstu Odluka) te temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 604-01/18-01/01,  Urbroj: 2214/01-02-18-1) od  05. veljače 2018. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje 

NATJEČAJ za  dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i  studentima sa prebivalištem na području grada Pregrade 2017./2018. za izvanredna postignuća.

Grad Pregrada u 2017./2018. školskoj/  akademskoj godini dodijelit će 4 stipendije za izvanredna postignuća u iznosu od 600,00 kn mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci (rujan 2017./ lipanj 2018. godine), od  toga:

 • 2 stipendije za izvanredna postignuća učenika srednjih škola,
 • 2 stipendije za izvanredna postignuća studenata.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pravo prijave na Natječaj, odnosno na stipendiju za izvanredna postignuća imaju studenti koji:

 1. su upisani u akademsku godinu 2017./2018. visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola),
 2. imaju prebivalište na području grada Pregrade,
 3. su postigli izvanredno postignuće u području kulture, znanosti i sporta.

Pravo prijave na Natječaj, odnosno na stipendiju za izvanredna postignuća imaju učenici srednjih škola koji:

 1. su redovno upisani u srednju školu u školskoj godini 2017./2018.,
 2. imaju prebivalište na području grada Pregrade, odnosno čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području grada Pregrade,
 3. su postigli izvanredno postignuće u području kulture, znanosti i sporta.

POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na stipendiju za izvanredna postignuća studenti ostvaruju dostavom zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 1. potvrde visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola) o upisu akademske godine (semestra),
 2. preslike osobne iskaznice ili potvrde policijske uprave o prebivalištu na području grada Pregrade,
 3. dokaz o izvanrednom ili izvanrednim postignućima u području kulture, znanosti i sporta (npr. Rektorova nagrada, Dekanova nagrada, potvrda u sudjelovanju i postignutim rezultatima na županijskim, državnim, međunarodnim natjecanjima, novinski članci, objavljivanje znanstvenog ili stručnog rada u autorstvu ili koautorstvu u časopisu ili međunarodnoj konferenciji, i sl.).

 

Postupak ostvarivanja prava na stipendiju za izvanredna postignuća učenici srednjih škola ostvaruju dostavom zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 1. potvrde srednje škole o redovnom upisu u školsku godinu 2017./2018.,
 2. preslike vlastite osobne iskaznice ili potvrde policijske uprave o prebivalištu na području grada Pregrade, te preslike osobne iskaznice ili potvrde  policijske uprave o prebivalištu na području grada za svog roditelja ili skrbnika,
 3. dokaz o izvanrednom ili izvanrednim postignućima u području kulture, znanosti i sporta (npr. potvrda u sudjelovanju i postignutim rezultatima na županijskim, državnim, međunarodnim natjecanjima, novinski članci i sl.).

NAPOMENA

Studenti i učenici koji tijekom korištenja prava na stipendiju Grada Pregrade za izvanredna postignuća u 2017./2018. školskoj/akademskoj godini ostvare isto pravo iz drugog izvora financiranja, dužni su bez odlaganja o istom obavijestiti Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade.

Ukoliko se utvrdi da su studenti i učenici korisnici prava na stipendiju za izvanredna postignuća istovremeno koristili isto pravo iz drugog izvora financiranja, dužni su Gradu Pregradi vratiti iznos isplaćenih sredstava od dana ostvarivanja prava iz drugog izvora financiranja.                                                                                                                            

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Prijava se vrši dostavom popunjenog obrasca zahtjeva za stipendiju za izvanredna postignuća sa potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja osobno u prijemnu kancelariju Grada (soba br. 15.)  ili preporučeno poštom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom

„NATJEČAJ

za  dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i  studentima sa prebivalištem na području

grada Pregrade 2017./2018. za izvanredna postignuća“

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 21. veljače 2018. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matičnog visokog učilišta ili srednje škole, kao i one koje ne budu podnesene do određenog roka ovim Natječajem, neće se razmatrati.

Temeljem zahtjeva i dostavljene dokumentacije Odbor za dodjelu stipendija vrši provjeru dokumentacije, ocjenjuje izvanredna postignuća,  te izrađuje prijedlog rang liste za dodjelu stipendija.

Na temelju prijedloga Odbora, Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli stipendije za izvanredna postignuća.

Na osnovu Odluke gradonačelnika, Grad Pregrada s primateljem stipendije sklapa Ugovor.

Rok za objavu rezultata je 30 dana nakon završetka natječaja.

 

Klasa: 604-01/18-01/01

Urbroj: 2214/01-03-18-2

Pregrada,  06. veljače 2018. godine

                                                                                                                    PROČELNICA

                                                                                                          Ksenija Ogrizek, dipl.iur.