Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pregrade „dr. Zlatko Dragutin Tudjina“

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15. i članka 32. Statuta Grada Pregrade  („Službeni glasnik KZŽ 6/13, 17/13, 7/18), Gradsko vijeće Grada Pregrade raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pregrade „ dr. Zlatko Dragutin Tudjina“

 

 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen sveučilišni diplomski studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačen studij,

- pet godina rada u muzejskoj djelatnosti, ili deset godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja,

 - odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,

- hrvatsko državljanstvo,

-položen stručni ispit za stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj struci,

-znanje engleskog jezika.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja muzeja može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano ovim natječajem, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti, ili pet godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.

Uz pisanu prijavu na Natječaj  kandidati  su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat  predočiti izvornik:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  • dokaz o stečenoj spremi (diploma ili potvrda),
  • dokaz o potrebnom  radnom iskustvu u muzejskoj djelatnosti  ili u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja  (ugovor o radu ili potvrda poslodavca i sl.),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj struci,
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,
  • uvjerenje o nekažnjavanju,
  • domovnicu ili važeću osobnu iskaznicu,
  • dokaz o  poznavanju engleskog jezika (izjava kandidata, svjedodžba, tečaj)
  • četverogodišnji program rada Muzeja,
  • potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

 

Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se intervju u kojem će kandidati predstaviti svoj četverogodišnji program rada.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Pregrade na rok od četiri godine.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 148/13), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

Na Natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu.

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen stručni ispit za stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj struci uz uvjet polaganja u roku godine dana od izbora.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Pregrada - Natječajno povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor  i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pregrade „ dr.Zlatko Dragutin Tudjina“,  Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada,  s naznakom „ Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pregrade „ dr.Zlatko Dragutin Tudjina“ u roku od 15 dana od dana objave u Večernjem listu.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                       PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                          Tajana Broz