Natječaj za ostvarenje prava na financijsku potporu Grada Pregrade

Temeljem članka 18. Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 1/18, u daljnjem tekstu Odluka),  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje  

NATJEČAJ

za ostvarenje/nastavak prava na financijsku potporu redovnim studentima

s prebivalištem na području grada Pregrade 2018./2019.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pravo na financijsku potporu imaju

 • svi redovni studenti s prebivalištem na području grada Pregradi koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu kućanstva nije veći od 2.500 kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima.
 • Financijska potpora dodjeljuje se studentima, ovisno o prihodu po članu kućanstva, prema sljedećim iznosima:

Primanja po članu kućanstva:

Iznos potpore:

do 250,00 kn

550,00 kn

251,00- 500,00 kn

500,00 kn

501,00- 750,00 kn

450,00 kn

751,00- 1.000,00 kn

400,00 kn

1.001,00- 1.500,00 kn

350,00 kn

1.501,00- 2.000,00 kn

250,00 kn

2.001,00- 2.500,00 kn

100,00 kn

 

 • Prihodi kućanstva utvrđuju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.
 • Pravo na studentsku potporu neovisno o prihodu po članu kućanstva imaju i studenti s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata i djeca samohranih roditelja u iznosu od 250 kuna, osim ako im kriterij dohotka po članu kućanstva nije povoljniji.

POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na financijsku potporu studenti ostvaruju dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 1. potvrda visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola) o redovnom upisu akademske godine (semestra),
 2. preslike osobne iskaznice ili potvrde nadležne PP o prebivalištu na području grada Pregrade,
 3. potvrda (izjava) o zajedničkom kućanstvu,
 4. potvrda o svim prihodima za sve članove kućanstva u posljednja tri mjeseca:
 5. potvrda o plaći, a u slučaju bolovanja potvrdu o primanjima za bolovanje,
 6. pregled primitaka i izdataka za razdoblje za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. tekuće . godine ili potvrdu o plaći (za obrtnike i poduzetnike),
 7. potvrda o mirovini (za umirovljenike),
 8. potvrda o dohodovnim potporama u poljoprivredi (poticaji) ostvarenim po posebnim propisima,
 9. potvrda o jednokratnim primanjima  ( otpremnine i sl.)
 10. za samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji: rodni ili smrtni list, potvrda o alimentaciji,
 11. potvrda o obiteljskoj mirovini (u slučaju smrti roditelja, odnosno skrbnika),
 12. ako radno sposobna osoba u kućanstvu nije zaposlena, tj. nema prihoda treba priložiti potvrdu nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, odnosno  daje posljednja tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 13. ako nezaposlena osoba koja je član zajedničkog kućanstva iz nekog razloga nije upisana u evidenciju HZZ-a, dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno- pravnom statusu.
 14. dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje studentsku potpore neovisno o prihodu po članu kućanstva: za studente s invaliditetom, odnosno djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu poginulih hrvatskih branitelja, djecu dragovoljaca i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata i djecu samohranih roditelja u iznosu od 250 kuna, osim ako im kriterij dohotka po članu kućanstva nije povoljniji,
 15. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac zahtjeva za financijsku potporu s potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavlja se osobno u prijemnu kancelariju Grada (soba  br. 15)  ili preporučeno poštom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „NATJEČAJ za ostvarenje/nastavak prava na financijsku potporu studentima s prebivalištem na području grada Pregrade 2018./2019.“

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na financijsku potporu je 15 dana od dana objave natječaja, tj.

do 30. listopada 2018. godine.

Zaprimljene zahtjeve razmotrit će Odbor.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade putem Odbora za dodjelu stipendija sastavlja posebni spisak studenata koji ostvaruju traženo pravo i donosi pojedinačno rješenje za svakog podnositelja zahtjeva, a rok za objavu rezultata je 30 dana nakon završetka natječaja.

Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade.

PRAVO NA ŽALBU

Na Rješenje Upravnog odjela dopuštena je žalba Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana primitka Rješenja, koji o istoj odlučuje putem Odbora.

NAPOMENA ZA STUDENTE KOJI PODNOSE ZAHTJEV ZA NASTAVAK

Studenti, koji već primaju financijsku potporu iz Grada Pregrade dužni su,  sukladno članku 23. Odluke,  početkom svake akademske  godine, a najkasnije do 1. studenog 2018. godine, dostaviti pismeni zahtjev iz ovog natječaja za nastavak isplate  sa cjelokupnom dokumentacijom iz ovog natječaja koja je potrebna za ostvarenje prava na istu, kako bi  se na osnovu nje utvrdio nastavak prava na financijsku potporu, kao i opseg te potpore.

U slučaju da su utvrđene promjene u smislu nastavka prava na financijsku potporu  ili u opsegu financijske  potpore Upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Na Rješenje dopuštena je žalba Gradonačelniku u roku 8 dana od dana primitka rješenja.

OSTALO

Studenti koji ostvare pravo ili nastavak prava na financijsku potporu Grada Pregrade 2018./2019. obvezni su pridržavati se odredaba Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 1/18) u pogledu prava i obveza koje se odnose na pravo na financijsku potporu Grada Pregrade.

                                                                                            

                        PROČELNICA

                                                                                                            Ksenija Ogrizek, dipl. iur.

Klasa: 602-04/18-01/05

Urbroj: 2214/01-03-18-1

Pregrada,  15.10.2018.  godine