Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 3. i članaka 9. do 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/16) gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

I. Predmet prodaje je katastarska čestica u Pregradi upisana u zk.ul. 2409, k.o. Sopot i to:                  

a) kčbr. 2774/5, u naravi livada jarek, površine 2903 m2, a početni iznos kupoprodajne cijene zemljišta je 15. 124,63 kn,

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i druge uvjete Natječaja.

U slučaju odustanka prvog ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Javni natječaj smatra se pravovaljanim i ukoliko pravovremeno pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete natječaja i sadrži najmanje početnu cijenu nekretnine.

II. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – natječaj za prodaju zemljišta“, na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

Rok za podnošenja ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do 22.04.2020.    

Na natječaj se mogu javiti sve domaće fizičke i pravne osobe i strane koje mogu stjecati nekretnine u RH prema posebnim propisima.

III. Ponuda mora sadržavati;

- Ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice – za fizičku osobu,

- Naziv tvrtke, OIB, adresu, sjedište tvrtke, odgovorna osoba – za pravnu osobu,

- Ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

- Dokaz o uplati jamčevine.

IV. Jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa ukupne cijene zemljišta, a uplaćuje se na žiro-račun grada Pregrade br: HR2523400091835200009, poziv na broj: HR68 9016- OIB UPLATITELJA, proračun Grada Pregrade, uz naznaku uplata jamčevine.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja uplaćena jamčevina se odabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

V. Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena zaključiti će ugovor o kupoprodaji sa Gradom Pregradom u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima. Na Odluku se može uložiti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana dostave.

Odluka o prigovoru je konačna.

VI. Kupac će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, na žiro račun Grada najkasnije u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju da kupac kasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

U slučaju da kupac zakasni sa plaćanjem više od 3 dana od isteka roka za plaćanje, Grad može raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

Tabularnu ispravu izdaje kupcu, Gradonačelnik, nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

Sve troškove oko prijenosa vlasništva u cijelosti snosi kupac, s tim da se prijenos ne može izvršiti prije uplate punog iznosa kupoprodajne cijene. Ostali uvjeti kupnje određuju se kupoprodajnim ugovorom.

VI. Ponude se otvaraju u prostorijama Grada Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, dana 27.04.2020.g. u 9.00 sati.

VII. Način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

VIII. Grad Pregrada zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.

IX. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

X. Ovaj Natječaj objaviti će se u javnom tisku, oglasnoj ploči Grada i službenim internetskim stranicama Grada.

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                             Marko Vešligaj, univ.spec.pol., v.r.

Prilozi