Odluka gradonačelnika o isplati jednokratne financijske pomoći poslovnim subjektima namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom COVID-19

Logo Grad Pregrade

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne financijske pomoći poslovnim subjektima namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19), Klasa: 302-01/21-01/05, Urbroj: 2214/01-02-21-2 od 17.03.2021. godine i članka 52. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” br. 6/13, 17/13,7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20,8/21), Gradonačelnik Grada Pregrade donosi sljedeću                                                      

O D L U K U

1. Odobrava se isplata jednokratne financijske pomoći poslovnim subjektima namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i to sljedećim poslovnim subjetima:

- Caffe bar “Monaco”, vl. Vesna Kramarić, Pregrada, G. Ratkaja 1,

- Caffe bar “STOTKA”, vl. Nada Fišter, Pregrada, Lj. Gaja 40,

- Caffe bar “ARKA”, vl. Velimir Petrak, Pregrada, Ljudevita Gaja 13,

- Bistro “PAJDAŠ”, vl. Dragutin Bračun, Pregrada, J. Leskovara 42/2,

- PREGRAČANKA Poljoprivredna zadruga, Pregrada, S. Radića 12,

- UGOSTITELJSKO PODUZEĆE ZAGORAC d.o.o., Pregrada, T.G. Kunagorske 15,

- Bistro “AS”, vl. Valentina Brežnjak, Pregrada, J. Leskovara 20,

- ALCAFFE, vl. Siniša Aleksić, Pregrada, Lj. Gaja 17/2,

- Caffe bar “EUROPA”, vl. Vesna Golubić, Pregrada, Valentinovo 8,

- Caffe bar “BLUE UP”, vl. Petar Hršak, Pregrada, S. Radića 10,

- Trgovina i ugostiteljstvo “HOHNJEC”, vl. Davorka Hohnjec, Pregrada, J. Leskovara 69/1,

- Caffe IVA bar, vl. Ivana Hrestak, Pregrada, Lj. Gaja 34,

-Trgovina voćem i povrćem i objekt brze prehrane (FAST FOOD), vl. Nedžbi Ismaili, Pregrada, S. Radića 15/1,

- TERENAC,obrt za ugostiteljstvo, vl. Kristina Kolar, Pregrada, Janka Leskovara 23,

prema tabeli o dodjeli jednokratne financijske pomoći poslovnim subjektima (COVID-19) koja je sastavni dio ove Odluke.

2. Pomoć se isplaćuje svakom poslovnom subjektu u iznosu od 3.000,00 kuna.

3.Zadužuje se Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade da izvrši uplatu jednokratne financijske pomoći pojedinačno na njihov žiro -  račun.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

Prilozi