Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Uto, 21/07/2015 - 16:44

U ponedjeljak 20.07.2015. godine  u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, održana je 15. po redu sjednica Gradskoga vijeća. Na sjednici je prisustvovalo osam od  petnaest članova Gradskoga vijeća.

 Na sjednici se razmatralo i odlučivalo o 12 točaka dnevnog red;

1.      Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pregrade,

3.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o  izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete,

4.      Razmatranje prijedloga  i donošenje Odluke o donošenju Revizije 1 Procjene  ugroženosti stanovništva, materijalnih i  kulturnih dobara i okoliša  od katastrofa i velikih nesreća za  područje Grada  Pregrade i Odluke o donošenju Revizije  Plana zaštite i spašavanja Grada Pregrade sa Planom civilne  zaštite Grada Pregrade,

5.      Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2015.g. 

6.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti o uključivanju područja Grada Pregrade u turističku zajednicu područja.

7.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste „Rudarske ulice“ javnim dobrom,

8.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste „Petrovina-Menjački“ javnim dobrom,

9.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage  Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova preuzimanja, opremanja i prijevoza umrlih osoba od mjesta ukopa ili kremiranja u gradu Pregradi, te davanju ovlasti Gradonačelniku Grada Pregrade za provođenje postupka i  sklapanje  Ugovora o povjeravanju poslova za preuzimanje  i prijevoza umrlih osoba ili posmrtnih ostataka, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije,  od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju odobrenja za prodaju robe na malo izvan prodavaonice,

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju obične zadužnice,

12.  Informacija  o  potpisivanju Ugovora o podjeli odvajanjem s preuzimanjem između  Humkom d.o.o. i Humplin d.o.o,

13.  Razno.

Sve točke dnevnog reda su usvojene, glasovima svih prisutnih vijećnika.

Među Odlukama koje su razmotrene i usvojene potrebno je naglasiti donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pregrade. Grad Pregrada pokrenuo je postupak izrade Prostornog plana uređenja Grada Pregrade 2013. godine. U ožujku 2015. godine provedena je Javna rasprava o nacrtu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade, te u svibnju 2015. godine  ponovna Javna rasprava o nacrtu navedenog Prostornog plana.  Prostorni plan uređenja Grada Pregrade izradio je Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije. Donošenjem Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pregrade, prestaje važiti Urbanističkog plana uređenja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj: 1/98, 7/00, 12/06 i 13/08).    

Razlozi izrade i donošenja Prostornog plana uređenja Grada Pregrade su prije svega usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, usklađenje PPUG Pregrada sa 1. Izmjenama i dopunama PPUKZŽ (Službeni glasnik KZŽ, br. 6/10), usklađenje sa novim propisima iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i drugih propisa koji neposredno utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora, preispitivanje granica građevinskog područja naselja i promjena namjene unutar pojedinih građevinskih područja naselja, kao i izmjene mogućih promjena infrastrukturnih sustava i koridora, redefiniranje Odredbi za provođenje PPUG Pregrada, promjena namjena u prostor izvan građevinskog područja naselja ovisno o preispitivanju potreba i mogućnosti prostornog razvoja područja Grada, nova građevinska područja PPUG Pregrada prema pojedinačnim zahtjevima građana. PPUG Pregrada obuhvaća cijelo područje Grada Pregrade. Prostor Grada Pregrade  proteklih se godina uređivao, štitio i razvijao putem smjernica, mjera i do sada važećeg Prostornog plana uređenja Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 1/98, 7/00,12/06 i 13/08).

Cilj izrade PPUG Pregrada je racionalno uređenje prostora Grada Pregrade određenjem građevinskih područja, kako veličinom tako i namjenom, određenjem potrebnih infrastrukturnih   koridora te određenjem zaštite okoliša, kulturnih i prirodnih vrijednosti radi osiguranja daljnjeg kvalitetnog prostornog razvoja Grada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Također Gradsko vijeće Grada Pregrade razmotrilo je i donijelo Odluku o davanju suglasnosti o uključivanju područja Grada Pregrade u turističku zajednicu područja. Ova Odluka samo je početak postupka uključivanju TZ Grada Pregrade,  Grada Zaboka, Općine Krapinske Toplice,  Općine Bedekovčina i  Općine Sveti Križ Začretje u jedinstvenu turističku zajednicu područja koja bi imala sjedište u Krapinskim Toplicama, a  postupak bi se proveo sukladno čl. 5.,41. i 42. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08 ). Turistička zajednica područja  je pravni sljednik turističkih zajednica općina, gradova ili mjesta koje prestaju njezinim osnivanjem,  a  kako bi se ista osnovala prethodno je potrebno  donošenje odluka o prestanku turističke zajednice općina, gradova ili mjesta za  čija  se područja  osniva.

Novosti

Brzi pristup