Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 17/09/2015 - 11:55

U prostorijama nove Područne škole Stipernica, 16.09.2015. održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Na sjednici je bilo prisutno deset od  petnaest članova Gradskoga vijeća Grada Pregrade.

Četrnaest točaka dnevnog reda razmotreno je i usvojeno, dok su neke popraćene kraćim raspravama i prijedlozima za buduće unaprjeđenje.

Točke dnevnog reda;

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
2. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Nogometnog kluba Pregrada,
3. Razmatranje i prihvaćanje  Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Ženskog nogometnog kluba „Pregrada“,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrade (Službeni glasnik KZŽ 13/08) 
5. Razmatranje prijedloga i  donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pregrade,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Pregrade,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Međuvlasnički ugovor za nekretninu k.č. br. 931/19 k.o.Pregrada, z.k.ul.1104,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Kulturni centar Grada Pregrade,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja,
10. Razmatrane prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Pregrade,
11. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga  Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2015.g.i Polugodišnjeg izvješća  o korištenju proračunske rezerve za 2015.g.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2015.g.
13. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji-sprečavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.
14. Informacija o Izvješću o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe ( opskrbe pitkom vodom)  na području Krapinsko-zagorske županije za 2012.g.
15. Razno. 

Predloženim se izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/00, 04/14) određuje da 
za poslovni  prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene se umanjuje  za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.
Također se određuje da se plaćanja komunalne naknade oslobode javne ustanove u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske te vjerske zajednice za obavljanje vjerske i obrazovne djelatnosti, određuje se izvor sredstava za namirenje za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, te rok plaćanja komunalne naknade.

Grad Pregrada planira ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju javne građevine te prenamjene u kulturni centar, građevine na adresi Ljudevita Gaja 34, Pregrada, koja se trenutno koristi za provođenje programa Glazbene škole Pregrada. Navedena ulaganja namjeravaju se ostvariti prijavom projekta na mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
Predmetnim projektom i ulaganjima  u rekonstrukciju i dogradnju javne građevine te prenamjene u kulturni centar  planira se rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine kako bi se  stvorio multifunkcionalni prostor koji bi bio na raspolaganju udrugama kulturno- umjetničkog karaktera sa područja Grada Pregrade i drugih aktivnosti u skladu s namjenom kulturnog centra uz zadržavanje održavanja programa Glazbene škole Pregrada.
Sukladno navedenom predloženo je Gradskom vijeću Grada Pregrade da razmotri prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja, te nakon rasprave donese Odluku u predloženom tekstu. Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo navedenu  Odluku.
    
Temeljem članka 21. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, br. 21/10) određeno je da se stanovi u vlasništvu Grada Pregrade mogu prodati naročito ako zbog starosti i nepravovremenog ulaganja u njih za redovnu upotrebu treba uložiti znatnija sredstva. Predmetna nekretnina zahtijeva dostatna ulaganja sa ciljem održavanja nekretnine podobnom za redovitu uporabu, što Grad Pregrada u skladu sa postojećom financijskim stanjem nije u mogućnosti učiniti.
Sukladno navedenom gradonačelnik Grada Pregrade podnio je Gradskom vijeću Grada Pregrade prijedlog za prodaju predmetnog stana, te je vijeće nakon razmatranja donijelo Odluku  raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade
    
Sukladno članku 109. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije dostavlja gradonačelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 05.rujna, a gradonačelnik ga podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. rujna tekuće proračunske godine.
Proračun Grada Pregrade za 2015. godinu donijelo je Gradsko vijeće 11. prosinca 2014. godine u ukupnoj visini od 15.064.200,00 kuna.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Grada Pregrade za 2015.g i i Polugodišnje izvješće  o korištenju proračunske rezerve za 2015.g. razmotreno je od strane prisutnih vijećnika i usvojeno. Navedena točka popraćena je kraćim raspravama i prijedlozima za buduće unaprjeđenje.
          
Također sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12,15/15) izmjenama i dopunama proračuna pristupa se ukoliko se u tijeku proračunske godine pojave nove obveze ili smanje, odnosno povećaju prihodi. Analizirajući izvršenje za dosadašnje razdoblje te procjenu do kraja godine predložen je novi plan  prihoda proračuna  u visini  14.301.275,00 kn, plan rashoda u visini 13.451.275,00 kn , te plan viška prihoda u iznosu 850.000,00 kn.
Zbog veće realizacije predloženo je povećanje prihoda od poreza, odnosno povećanje dohodka od imovine i imovinskih prava za 70.000,00 kn. Predloženo je smanjenje prihoda od pomoći iz drugih proračuna  za 461.925,00 kn iz razloga što projekt sanacije klizišta na Vinagori ide direktno od strane Hrvatskih cesta d.d., a ne kroz proračun grada Pregrade kako je planirano. Također, u toku godine nije objavljen natječaj za poslovne zone kako je bilo najavljivano, pa Grad nije bio u mogućnosti realizirati projekt vezan uz poslovnu zonu.
Predloženo je smanjenje pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 71.500,00 kn, jer se u konačnici nije realizirao projekt zamjene preostalog dijela stolarije na Upravnoj zgradi Grada Pregrade, zbog premalog udjela sufinanciranja koji je bilo moguće ostvariti u navedenom natječaju.
Nadalje, predloženo je smanjenje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 225.000,00 kn iz razloga što nije realiziran projekt za jačanje poduzetničkih kapaciteta na području grada Pregrade. Predloženo je i smanjenje za 71.500,00 kn koje se uglavnom odnosi na smanjen komunalni doprinos i refundacija HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zbog nerealnog planiranja.
U skladu sa predviđenim prihodima  predložen je i novi raspored sredstava. Vijećnici Gradskog vijeća Grada Pregrade nakon kraće rasprave usvojili su I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2015.g.

Novosti

Brzi pristup