Održana 19. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Čet, 12/05/2016 - 15:12
Dana 11.05.2016. godine  održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Na sjednici je bilo prisutno 9 od 15 vijećnika, razmatrana je 21 točka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.
Proračun Grada Pregrade za 2015. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine u visini 15.064.200,00 kuna. Tijekom 2015. godine donesene su dvije  izmjene i  to  16.9. i 10.12.15.godine. Gradonačelnik je 31.12.15. temeljem zakonske mogućnosti donio odluku o preraspodjeli stavaka koja je sastavni dio Godišnjeg izvješća. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareni su ukupni prihodi Proračuna Grada Pregrade u iznosu 11.578.976,50 kuna (89,67% u odnosu na plan), ukupni izdaci izvršeni su iznosu 11.492.107,16 kuna  (95.26% u odnosu na plan). Od toga 7.995.488,52 kune iznose rashodi poslovanja,  2.126.241,60  kuna uloženo je u razvojne programe odnosno u investicije, a 1.370.377,04 kuna utrošeno je za otplatu kredita HBOR-u, Elektri i Niskogradnji Pregrada. Najznačajnija ulaganja u 2015. godini bila su slijedeća (realizacija plana razvojnih programa): izgradnja PŠ Stipernica i pripadajuće igralište –  u vrijednosti 802.973,49 kuna, asfaltiranje cesta i javnih površina u vrijednosti 173.750,00 kuna, izgradnja, odnosno rekonstrukcija javne rasvjete u vrijednosti 490.448,78 kuna, rekonstrukcija i dogradnja Vrtića – 164.125,28 kuna te uređenje dječjih igrališta – u vrijednosti 157.268,75 kuna. Višak prihoda tekuće godine iznosi 86.869,34 kune, preneseni manjak 848.254,55 kuna  tako da manjak za pokriće u narednom razdoblju iznosi 761.385,21 kunu. Sukladno navedenom donesen je Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2015.g. i Izvješća o korištenju proračunske rezerve Grada Pregrade za 2015. godinu. Donesen je Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Pregrade.
 
Nakon kraće rasprave vijećnika donesen je Zaključak o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu. Proračun Grada Pregrade za 2016. godinu donesen je  u visini 15.653.595,00 kuna. Analizirajući izvršenje za dosadašnje  razdoblje te procjenu do kraja godine predložen je novi plan  prihoda proračuna  u visini 16.111.595 kuna, plan rashoda u visini 16.089.395 kuna , te plan viška prihoda u iznosu 22.200,00 kuna. U okviru navedenog prihodi proračuna Grada iznose 14.918.700 kuna, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 1.162.895 kuna.
 
Donesena je i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. g, Odluka o produženju pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Pregrade koja se pruža temeljem koncesija i Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade.
 
Nadalje doneseni su zaključci o prihvaćanju Izvješća Vatrogasne zajednice Pregrada, Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Kulturno umjetničkog društva Pregrada, Gradskog društva Crvenog križa Pregrada, Turističke zajednice Grada Pregrade i Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade,  Izvješće o korisnicima prava iz socijalne skrbi i Izvješća o projektima udruga za 2015. godinu.
 
Gradsko vijeće je prihvatilo Izvješće Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2015. godinu  i donijelo Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2015.g., Odluke o uporabi dobiti za 2015.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru. Zatim je Gradskom vijeću dana informacija o Izvješću Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o. za 2015. godinu i Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2015.g., Odluke o uporabi dobiti za 2015.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru.
 
Odluke i zaključci sa 19. sjednice Gradskog vijeća nalaze se na linku: https://onedrive.live.com/redirresid=D5C211FD77A71C86!1631&authkey=!AGQ…
 
Novosti

Brzi pristup