Održana 2. sjednica Skupštine SZGP

Dana 03.03.2016. godine održana je 2. Sjednica Skupštine Sportske zajednice grada Pregrade.

Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 11 od 16 članova, razmatrano je 6 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, izbora verifikacijskog povjerenstva, utrđenja broja prisutnih, izbora zapisničara i dva ovjerovitelja članovi su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda:

Treća točka odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Sportske zajednice grada Pregrade za 2016. Godinu. Financijski plan SZGP izrađen je temeljem odredaba Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br 121/14) i Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 1/15) u skladu sa Planom i programom rada Sportske zajednice grada Pregrade za 2016. godinu.

Četvrta točka odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privremenom financiranju i Privremenog financijski plan SZGP za prvo tromjesečje 2016. godine. Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade provesti će se postupak objavljivanja Javnog natječaja kojm će se pružiti udrugama u sportu mogućnost prijavljivanja projekata u sportu na podučju grada Pregrade za 2016. godinu. S obzirom na dužinu trajanja postupka provođenje Javnog natječaja, potrebno je u vremenu do završetka navedenog postupka omogućiti i pružiti financijsku pomoć udrugama u sportu od izričitog značaja kojima je to od važnosti za redovno djelovanje. Udrugama je moguće za provedbu programa i projekata isplatiti akontaciju za razdoblje od 3 mjeseca prema iznosima koji su im dodijeljeni u prošloj godini i na temelju Ugovora o privremenom financiranju. Kako bi navedeno bilo moguće bilo je potrebno donijeti Odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje 2016.

Peta točka odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade. Stupanjem na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), stekli su se uvjeti za pokretanje postupka donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade. Pravilnikom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Pregrade udrugama prvenstveno koje imaju sjedište na području Grada Pregrade i  čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Pregrade.

Odluke donesene na sjednici nalaze se u prilogu.