Održana 20. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Čet, 14/07/2016 - 12:16

Dana 13.srpnja 2016. godine održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Na sjednici je bilo prisutno 8 od 15 vijećnika, razmatrano je 15 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Na početku sjednice predsjednica GDCK-a Pregrada Štefica Pasarić održala je kratku prezentaciju o djelovanju i ciljevima GDCK-a Pregrada. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Nogometni klub Pregrada i Ženski nogometni klub Pregrada dostavili su Gradskom vijeću izvješća o radu u prošloj godini te su ona jednoglasno prihvaćena.

Sljedeća se Gradskom vijeću obratila ravnateljica DV Naša Radost Gordana Krizmanić koja je vijećnicima predstavila rezultate rada u prošloj godini i planove za ovu godinu gdje se naglasak stavio na netom završenu energetsku obnovu vrtića koja je utjecala na financijske rezultate. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Vijeće je zatim donijelo odluku o zapošljavanju jednog odgojitelja u DV Naša radost kako bi se omogućilo da sva djeca prijavljena na natječaj s područja Grada Pregrade i sa oba zaposlena roditelja, dorasla za upis početkom pedagoške godine u 09. mjesecu 2016.g.  budu upisana te odluku o planu upisa za odgojno obrazovnu godinu 2016/2017.

Zatim je na redu bilo kreditno zaduženje Grada Pregrade. Obzirom da su početkom mjeseca svibnja 2016. od strane HBOR-a izmijenjeni uvjeti financiranja za jedinice lokalne i područne ( regionalne) samouprave, odnosno da je kamatna stopa smanjena sa 4% na 3 % za jedinice lokalne i područne ( regionalne) samouprave i društva u njihovom većinskom vlasništvu i da je moguće zadužiti se u kunama, Grad Pregrada je zatražio od HBOR-a izmjenu uvjeta pod kojima bi se Grad Pregrada zadužio s obzirom da se radi o puno povoljnijim uvjetima te je HBOR pozitivno riješio navedenu zamolbu. Jednoglasno je donijeta odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kreditnom zaduženju Grada Pregrade.

Nadalje donesena je odluka o izdavanju zadužnice koja se dostavlja Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak kao jamstvo za plaćanje gore navedenog kredita

Gradsko vijeće je nakon kraće rasprave izglasalo odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade. Na natječaju je prihvaćena ponuda od "OBRTNIŠTVO KRIVEC" vl. Juraj Krivec za nekretninu površine 32,4 m2 za cijenu od 230,20 € u kunskoj protuvrijednosti te Transport Javorić vl. Darko Javorić za nekretninu površine 94 m2 za cijenu od 850,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prijenosu vlasništva PŠ Stipernica na OŠ Janka Leskovara.

U sklopu asfaltiranja nerazvrstanih cesta koji je nedavno započeo odlučeno je da će se asfaltirati još dvije ceste te je Gradsko vijeće donijelo odluku o proglašenju nerazvrstane ceste G13-G12- Odvojak- Glogovec I nerazvrstanu cestu St7- St6- Benci- Vinagorski Vrhi- S13 javnim dobrom.

Gradsko vijeće je nadalje u svojoj dosadašnjoj praksi poticanja investicija, poduzetništva I razvoja donijelo dvije odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa OKIROTO d.o.o.za građanje (dogradnju ) građevine za preradu plastičnih masa površine 4396,68 m3 I za građenje skladišta čeličnih kalupa I alata površine 328,50 m3.

Odluke i zaključci sa 20. sjednice Gradskog vijeća nalaze se na linku:

 

Novosti

Brzi pristup