Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 15/09/2016 - 10:02

Dana 14. rujna 2016. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Na sjednici je bilo prisutno 10 od 15 vijećnika,a razmatrano je 15 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju točaka dnevnog reda.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade kojom se propisuju ovlasti i postupanje Gradonačelnika i Gradskog vijeća, ovisno o vrijednosti nekretnine, prilikom raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade te prilikom stjecanja nekretnina u vlasništvo Grada. Odluka je donesena jednoglasno.

Slijedila je Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kojom se uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, uvjeti  i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Pregrade. Odluka je donesena jednoglasno.

Četvrta točka dnevnog reda Gradskog vijeća odnosila se na Odluku o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade. Važnost donošenja ove Odluke očituje se u određivanju dodatnog kriterija za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade, a to je kriterij deficitarnosti zanimanja.Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku.

Pod točkom pet dnevnog reda razmatralo se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade. Ovom Odlukom u sustav Dječjeg Gradskog vijeća uključen je predstavnik svakog razrednog odjeljenja od IV. do VII. razreda  Osnovne škole Janka Leskovara  Pregrada, po 1 predstavnik IV. razreda pojedine područne škole: Benkovo, Gorjakovo, Kostel, Stipernica i Sopot  i 1 predstavnik učenika IV. do VII. razreda Osnovne škole Đure Prejca,  Desinić, koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade (Vinagora), izmjene u postupku provođenja izbora te je uvedena funkcija Predsjednika Dječjeg gradskog vijeća. Odluka je donesena jednoglasno.

Zatim je pod točkom šest jednoglasno izglasan novi Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade, kojim su obuhvaćene promjene iz prethodno navedene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade.

Pod točkom sedam dnevnog reda Gradsko vijeće je jednoglasno izglasalo Odluku o prestanku važenja Odluka o osnivanju stožera zaštite i  spašavanja Grada Pregrade. Odluku je bilo potrebno donijeti radi usklađivanja sa važećim zakonskim propisima, sukladno kojim je nadležnost za osnivanje Stožera zaštite i spašavanja prenijeta je na izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Gradonačelnika.

Sljedeće je na dnevnom redu bilo Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01.01 do 30. 06. 2016. godine. Izvješće je ukratko iznio gradonačelnik, Marko Vešligaj, stavivši naglasak na najvažnije projekte Grada koji su privedeni kraju u prvoj polovici 2016. godine, kao i one koji su već spremni za realizaciju. Gradsko vijeće jednoglasno je izglasalo Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća gradonačelnika.

Točka devet dnevnog reda odnosila se na Izvješće o provedbi Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade koje je nakon kraće rasprave vijećnika sa devet glasova za i jednim suzdržanim prihvaćeno.

Pod točkom deset našao se prijedlog Gradonačelnika za razmatranje i donošenje Odluke o otkupu muzejske građe Ljekarničke zbirke Thierry koja predstavlja izuzetnu važnost za Grad Pregradu ali i Republiku Hrvatsku jer je farmaceutska djelatnost obitelji Thierry svojim zaokruženim procesom proizvodnje lijekova bili prethodnica današnjih velikih farmaceutskih poduzeća. Odluka o otkupu izglasana je jednoglasno.

Pod točkom jedanaest  razmatrao se prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade. U provedenom postupku davanja koncesije utvrđeno je da je pristigla samo jedna ponuda, društva EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, iz Oroslavja. Ista je sukladno kriteriju za odabir ocijenjena kao najpovoljnija i prihvatljiva te da zadovoljava potrebe davatelja koncesije, u skladu sa uvjetima iz dokumentacije. Odluka je donesena jednoglasno.

Pod točkom dvanaest prezentirano je polugodišnje izvršenje proračuna i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2016. godine. Nakon kraće rasprave vijećnika Izvješće je  usvojeno sa 9 glasova za i 1 protiv.

Trinaesta točka odnosila se na razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Gradskog vijeća za provedbu ulaganja u rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene- kulturnog centra  Grada Pregrade. Predmetna Odluka jedan je od kriterija potrebnih za apliciranje Grada na Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Odluka je donesena jednoglasno.

Točka četrnaest odnosila se na razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Gradskog vijeća za provedbu ulaganja na nerazvrstanoj cesti Petrovina- Menjački. Važnost predmetne Odluke očituje se u tome, što ona predstavlja jedan od kriterija za prijavu Grada Pregrade na Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, podmjeru7.2.“ Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Odluka je donesena jednoglasno.

Pod točkom petnaest raspravljalo se o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č.br. 3252 površine 54 m2, za potrebe rekonstrukcije državne ceste DC 206 na dionici Hum na Sutli- Pregrada, duljine 10,0 km. Vijećnici su jednoglasno izglasali Odluku o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine oznake k.č.br. 3252.

Odluke i zaključci sa 20. sjednice Gradskog vijeća nalaze se na linku:

https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVjiyoXy4MvSoYft_X

Novosti

Brzi pristup