Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

U gradskoj je vijećnici u četvrtak, 27. kolovoza 2020. održana 26. sjednica Gradskog vijeća. Sjednici se odazvalo devet vijećnika i vijećnica te su sve odluke donesene jednoglasno.

Nakon usvajanja zapisnika sa svoje 25. sjednice, Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu Gradskog društva Crvenog križa Pregrada, a donesena je i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, kao i Odluka o davanju suglasnosti na zapošljavanje u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada. Naime, temeljem donesenog Plana upisa djece za 2020/2021 odgojno-obrazovnu godinu i odluke o povećanju broja odgojnih skupina u redovnom programu s njih sedam na osam, a sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i Državnom pedagoškom standardu, potrebno je zaposliti još dva odgojitelja/ice na puno radno vrijeme i jednu spremačicu na pola radnog vremena.

Gradsko vijeće prihvatilo je i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, kao i Izvješće o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade u 2019. godini.

Zbog promjena u načinu obavljanja dužnosti gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o naknadi za rad zamjenika Gradonačelnika Grada Pregrade, odnosno zamjenice koja dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

Dodatno, vijećnice i vijećnici su donijeli i Odluku o izdavanju odobrenja za prodaju robe na malo izvan prodavaonica, a također i Odluku o osnivanju odbora za pitanja društvene solidarnosti i socijalno uključivanje, koja je proizašla iz projekta Urbact volunteering cities, kako bi Urbact lokalna grupa Grada Pregrade, kao radno tijelo Gradskog vijeća, nastavila djelovati nakon završetka projekta na području razvijanja volonterstva, aktivnog uključivanja mladih u procese donošenja odluka, međugeneracijske solidarnosti, uključivanja lokalnih poduzetnika u rješavanje socijalnih problema u zajednici te sudjelovanja u pripremi programa javnih potreba na području socijalne skrbi, zdravstva i kulture.

Gradsko vijeće dobilo je informaciju o izradi Smjernica za digitalnu transformaciju Grada Pregrade, dokumenta koji će predstavljati analitičku podlogu za daljnju digitalizaciju u točno određenom smjeru koji je prilagođen potrebama i željama Grada Pregrade i njegovih stanovnika. Uz to, vijećnice i vijećnici informirani su o donošenju Odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva Viop d.o.o, s obzirom da dosadašnjoj direktorici ističe mandat te je proveden natječaj za novog direktora.

Odluke i zaključci s 26. sjednice Gradskog vijeća nalaze se u prilogu.