Održana 30. sjednica Gradskog vijeća

30. sjednica GV

U gradskoj je vijećnici u utorak, 23. veljače 2021. održana 30. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika i vijećnica.

Pred vijećnicima se našlo 12 točaka dnevnog reda, a nakon usvajanja zapisnika sa svoje prošle sjednice, Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pregrade u kojem je napravljen pregled najvažnijih aktivnosti od srpnja do prosinca 2020. te rezultati rada Gradske uprave. Vijećnici su usvojili Izvješće o stanju zaštite od požara na području grada Pregrade za 2020. godinu i Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2020. godinu, a donijeli su i Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Pregrade, kao i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu. Dodatno, usvojili su i Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pregrade za 2020.g..

Na dnevnom redu našlo se i Izvješće o radu reciklažnog dvorišta, koje je jednoglasno usvojeno. Sjednici je prisustvovao i direktor Niskogradnje d.o.o. Marijan Peer, društva koje upravlja reciklažnim dvorištem koji je naglasio kako je u prošloj godini zaprimljeno 107 tona otpada te da su troškovi rada reciklažnog dvorišta smanjeni u odnosu na 2019. godinu za stavku usluga odvoza smeća i otpada.

Vijećnici su donijeli i Program potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2021. godinu. Program obuhvaća troškove za podizanje višegodišnjih nasada, razvoj pčelarstva, kupnju opreme, razvoj stočarstva, razvoj peradarstva te potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda. U obrazloženju Programa, gradonačelnik je istaknuo kako je Grad Pregrada prije dvije godine izmijenio program te je uveo više mjera za potpore poljoprivredi. U novom Programu dodane su još potpore za umjetno osjemenjivanje i nabavu rasplodnog stada, koje prošle godine nije bilo moguće poticati sukladno uputi Ministarstva poljoprivrede. Gradonačelnik je naglasio kako je u Proračunu za 2021. godinu za potpore poljoprivredi osigurano 108 tisuća kuna te se nada da će građani iskoristiti priliku i prijaviti se kako bi se sva sredstva koja su za to namijenjena i iskoristila.

Nadalje, donesena je i Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade jer je nakon primjene odredaba same Odluke u praksi, utvrđena potreba za izmjenom uvjeta za ostvarenje prava na TOP stipendiju studenata koji su upisali prvu godinu studija. Ovim Izmjenama i dopunama Odluke, za studente prve godine propisan je kriterij da se nalaze među deset posto najuspješnijih kandidata sukladno propisima matičnoga visokog učilišta za nastupajuću akademsku godinu, odnosno izbačen je kriterij položenih svih ispita državne mature „A“ razine.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinice lokalne samouprave imaju obvezu usklađivanja statuta i poslovnika o radu Gradskog vijeća s odredbama tog Zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu stoga su vijećnici donijeli Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Odluke i zaključke s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade možete vidjeti na linku: 30. sjednica Odluke i Zaključci