Poziv za dostavu projektnih ideja raspisuje se u svrhu formiranja BAZE PROJEKTNIH IDEJA LAG-a Zagorje-Sutla

Lokalna akcijske grupe (LAG) započinje povezivanjem lokalnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore. Učinkoviti su u poticanju lokalnog održivog razvoja.
Odgovornost LAG-ova:
•    uspostava LAG-a i izrada statuta
•    priprema lokalne strategije razvoja i lokalnog operativnog plana razvoja
•    informiranje lokalnog stanovništva o postojećim mogućnostima i prijavama za projekte u okviru programa, u skladu s lokalnom strategijom razvoja
•    dogovor o usavršavanju i radionicama za lokalno stanovništvo, npr. o pripremi pojedinačnih poslovnih planova, prijedloga projekata, vođenja računovodstva, itd.
•    davanje pisama preporuke agenciji o projektima koji bi se mogli financirati u okviru lokalne razvojne strategije
•    upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projekta, programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečna i kvartalna izvješća, itd.).
LAG Zagorje-Sutla obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na  površini većoj od 439 km2 sa više od 49 tisuća stanovnika. Uključuje 3 grada: Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela.
Baza projektnih ideja predstavlja operacionalizaciju lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Zagorje-Sutla. Ona je temelj uspješne provedbe LRS, a osnovni cilj je učinkovito planiranje i funkcionalno praćenje provedbe LRS Zagorje-Sutla. Baza projektnih ideja LAG-a Zagorje-Sutla je službeni registar projektnih ideja s područja koje obuhvaća 
Baza se formira putem službeno utvrđenog postupka za prikupljanje projektnih ideja koji se sastoji od: objave javnog poziva za dostavu projekata, informiranja zainteresiranih dionika kroz komunikacijske alate te putem info dana, zaprimanje projekata, administrativna i kvalitativna kontrola/ocjenjivanje projekata, uspostava rang liste te odabir projekata koji će biti utvrđeni na ljestvici prioriteta. Bazu formiraju stručne službe LAG-a (administrativni djelatnici) te rang listu i listu prioriteta potvrđuje Upravni odbor i Skupština LAG-a.
Ovakav način prikupljanja projektnih ideja i uspostava Baze projekata predstavlja sustav za učinkovitu koordinaciju i upravljanje provedbom LRS LAG-a Zagorje-Sutla, a kako bi se poštivala načela LEADER / CLLD koncepta te poticao razvoj „odozdo prema gore“.
 
NAČIN PRIJAVE
Prihvatljivi prijavitelji svoje projekte prijavljuju koristeći:
1.    Obrazac za prijavu koji je sastavni dio ovih Uputa sa svim popratnim dokumentima – Izjava o dvostrukom financiranju.
 Projekti se šalju redovnom poštom, adresu LAG Zagorje-Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela, najkasnije do 20. siječnja 2016. godine.