Program potpora poljoprivredi na području grada Pregrade

Grad Pregrada će u 2019. godini dodjeljivati potporu za slijedeće aktivnosti:

MJERA 1. - Razvoj stočarstva:

 1. subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/nazimica,
 2. subvencioniranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu,
 3. subvencioniranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu,
 4. subvencioniranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu.

MJERA 2. -  Razvoj peradarstva:

 1. subvencioniranje nabave kokoši nesilica,
 2. subvencioniranje nabave purana.

MJERA 3. -  Podizanje višegodišnjih nasada:

 1. subvencioniranje nabave sadnica za jezgričavo voće (jabuka, kruška, dinja),
 2. subvencioniranje nabave sadnica za koštićavo voće (marelica, šljiva, trešnja, breskva  i sl),
 3. subvencioniranje nabave sadnica za lupinasto voće (orah, lješnjak, kesten),
 4. subvencioniranje nabave sadnica za bobičasto voće (malina, kupina, ribizl,   borovnica),
 5. subvencioniranje nabave sadnica za ostalo voće (osim agruma),
 6. subvencioniranje nabave loznih cijepova za proizvodnju kvalitetnih (sa ZOI)  i ostala vina (bez ZOI).

MJERA 4. – Razvoj pčelarstva

 1. subvencioniranje nabave sadnica za podizanje višegodišnjih nasada medonosnog bilja.

 

Za provedbu mjere iz ovog Programa Gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje javni poziv do kraja ožujka tekuće godine.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Pregrade u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom.