Sanacija klizišta u Klenicama (cesta Bu-13 Valentinovo-Toplaki-Sekušaki)

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/15
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 13.05.2016.
 
 
 
P O Z I V
za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Sanacija klizišta u Klenicama (cesta Bu-13 Valentinovo – Toplaki –  Sekušaki), a sve prema troškovniku u privitku.
 
3. Procijenjena vrijednost nabave: 65.900,00 kn bez PDV-a
 
4. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 
5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:
a) Uvjet pravne sposobnosti koju ponuditelj dokazuje izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili odgovarajućeg  registra ne stariji od tri mjeseca.
b) Traži se minimalno jamstvo od 2 godine na izvedene radove
 
6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme):  19.05.2016. do 9,00 sati.
 
7. Način dostavljanja ponuda: poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti:
PONUDA ZA SANACIJU KLIZIŠTA U KLENICAMA „NE OTVARAJ“
 
8. Adresa na koju se ponude dostavljaju: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2,
 
9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno: -
 
10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci
 
11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, e-mail: martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr 
 
12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 13.05.2016. g.
 
13. Javno otvaranje ponuda je dana 19.05. 2016. godine na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2 u Pregradi u 09,00 sati.
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
 
 
 
Ovlaštena osoba naručitelja:
 
                                                                                  Martina Kobilar  Kantoci univ.spec.oec.