Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski - Kotari (cesta V19 Ž2151–Podhraški–Čepi–V 20)

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 340-01/16-01/22
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 16.06. 2016.
 
                                          P O Z I V
                                   za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J .K. Tuškana 2, Pregrada
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski - Kotari (cesta V19 Ž2151 – Podhraški Čepi – V 20), a sve prema troškovniku u privitku.
3. Procijenjena vrijednost nabave: 65.000,00 kn bez PDV-a
4. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:
   a) Uvjet pravne sposobnosti koju ponuditelj dokazuje izvodom iz sudskog , obrtnog,
   strukovnog ili odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca.
   b) Traži se minimalno jamstvo od 2 godine na izvedene radove
6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 24.06.2016. do 9,00 sati.
7. Način dostavljanja ponuda: poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti:
    PONUDA ZA SANACIJU KLIZIŠTA VRHI VINAGORSKI – KOTARI
    „NE OTVARAJ“
8. Adresa na koju se ponude dostavljaju: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2,
9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je
    potrebno:-
10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci
11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052,
12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 16.06. 2016. g.
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja je objavljena na www.pregrada.hr
 
Ovlaštena osoba naručitelja:
Martina Kobilar Kantoci univ.spec.oec.