Sanacija krovišta na objektu Dječjeg vrtića "Naša radost" Pregrada

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 601-01/16-01/05
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 08.04.2016.
 
P O Z I V
za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Sanacija krovišta na objektu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada u Pregradi, S. Škreblina, a sve prema troškovniku u privitku.
 
3. Procijenjena vrijednost nabave:   440.000,00   kn bez PDV-a
 
4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena
 
5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:
 
5.1.Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne nabave:
5.1.1.ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava, a navedeno se dokazuje Izjavom koja ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja. (Obrazac 1)
5.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku predstečajne nagodbe), a navedeno se  dokazuje  potvrdom Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući    od dana slanja /objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
5.1.3.ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz točke 5.1.1.  i 5.1.2.
5.2. Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda određuje uvjete pravne  i poslovne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje i to: 
5.2.1.upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja,
5.2.2.Ponuditelj mora u ponudi dokazati da ima zaposlenog najmanje 1-og ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke sukladno članku 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15).  Kako je, sukladno članku 66. Zakona o Komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN broj 78/15), u tijeku ustroj imenika ovlaštenih voditelja, ponuditelj je umjesto traženog, a sukladno članku 64. Zakona o Komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN broj 78/15), u ponudi obvezan dostaviti Izjavu o ovlaštenom voditelju građenja građevinske struke. (Obrazac 2)
 
 
6.  Zahtijevana jamstva i sredstva osiguranja:
6.1.Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti, u roku od deset dana, izabrani ponuditelj je obavezan dostaviti jamstvo za  uredno ispunjenje  ugovora u obliku bankarske garancije. Ista mora biti na bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez prigovora “ u visini od 15% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om. Bankarska garancija mora ostati pravovaljana do završetka izvođenja radova. U ponudi je potrebno priložiti Izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 3). Jamstvo za dobro izvršenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
6.2.Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,  se predaje prije okončane situacije, na jamstveni rok od najmanje 5 (pet) godina. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu 10% (desetposto) od cijene izvedenih radova (bez PDV-a), u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 2 (dvije) godine, a za sljedeće 3 (tri) godine u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika u iznosu 10% (desetposto) od cijene izvedenih radova (bez PDVa). 
 
7. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme):  18.04.2016. do 9,00 sati.
 
8. Način dostavljanja ponuda:   poštom, osobna dostava,  na kuverti je potrebno naznačiti:
PONUDA ZA SANACIJU KROVIŠTA NA OBJEKTU DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“
U PREGRADI – „NE OTVARAJ“
 
9. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, Josipa Karla  Tuškana  br. 2,
 
10. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-
 
11. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci
 
12. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr 
 
13. Datum objave poziva na internetskim stranicama:  08.04. 2016. g.
 
14. Javno otvaranje ponuda  je  dana   18.04. 2016. godine na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2 u Pregradi u  09,00 sati.
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
 
    Ovlaštena osoba naručitelja:
 
                        Martina Kobilar Kantoci univ.spec.oec.