Sazvana 25. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana  28.05.2020. (četvrtak)  u 18:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Usvajanje Izvješća o radu i Izvršenja Financijskog plana za 2019. godinu Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina,
 3. Donošenje Odluke o davanju  prethodne suglasnosti na  Odluku o II. Izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina,
 4. Donošenje Odluke o  davanju suglasnosti za provedbu projekta Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina,
 5. Usvajanje Izvješća o radu u 2019. godini i Izvršenja financijskog plana za 2019. godinu Gradske knjižnice Pregrada,
 6. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2019.g. te donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., Odluke o uporabi dobiti za 2019.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,
 7.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu Niskogradnji d.o.o.,
 8. Donošenje Odluke o obustavi nagrade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.,
 9. Donošenje Odluke o jednstvenoj cijeni priključka na vodoopskrbni podsustav visoke zone „Žolekov breg“,
 10. Informacija o Izvješću Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o za 2019.g. te donošenju Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., Odluke o uporabi dobiti za 2019.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,
 11. Prihvaćanje Izvješća o radu  Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za  2019. godinu,
 12. Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2019.g. i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2019.g. i

         - Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2019. godinu,

          -Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Pregrade za 2019. godinu,

          -Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2019.g.,

         - Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu,

    -  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2019. godinu,

    -  Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,

    - Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2019. godinu,

     -Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2019. godinu,

   - Izvješće  o izvršenju Programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019.g.,

   - Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe  HAMAG-BICRO u 2019.g,

  - Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstva boravišne (turističke) pristojbe za 2019. godinu,

13. Donošenje Odluka o obustavi isplate naknada članovima Gradskog vijeća Grada Pregrade  i članovima radnih tijela Gradskog vijeća  Grada Pregrade

14. Donošenje Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom

15. Donošenje Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2020.g,

16. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za  2020.g.;

 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2020.g.
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2020.g.,
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020.g.
 • Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2020.g.,

17. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine,

18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

19. Razno.

Materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku: 25. sjednica