Sazvana 29. sjednica Gradskog vijeća

logo grad

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana
15. prosinca 2020. (utorak) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 

1.            Usvajanje zapisnika s  28. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2.            Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  za 2020./2021. odgojno-obrazovnu godinu i Godišnje izvješće  o radu za odgojno-obrazovnu 2019./2020.,

3.            Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pregrada za šk. god. 2020./2021. i Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.,

4.            Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Pregrade za 2021.-2023.g.

5.            Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2021.g.,

6.            Donošenje Odluke o usvajanju  Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade za 2020. godinu,

7.            Donošenje Odluke o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pregrade 2021.-2024.

8.            Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade u 2021. godini,

9.            Donošenje Plana djelovanja Grada Pregrade u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,

10.          Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2021. godini,

11.          Odobravanje Program rada  i Financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2021. godinu,

12.          Donošenje Odluke o donošenju Gradskog programa za mlade 2021-2024.g.

13.          Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za pitanja društvene solidarnosti i socijalno uključivanje,

14.          Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,

15.          Donošenje Zaključka o potpori brdovitih naselja na području Grada Pregrade,

16.          Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-Groblje Vinagora,

17.          Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pregrade,

18.          Donošenje Odluke o davanju  prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  komunalne usluge ukopa pokojnika Niskogradnji d.o.o.

19.          Donošenje Odluke o grobljima,

20.          Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade,

21.          Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,

22. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za  2020.g.;

•             Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2020.g.,

•             Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2020.g.,

•             Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu,

•             Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.,

•             Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2020.g.,

 23. Donošenje Proračuna Grada Pregrade za  2021.g.:

•             Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2021.g.,

•             Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,

•             Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu,

•             Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2021.g.,

•             Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021.g.,

•             Program utroška dijela sredstva turističke pristojbe za 2021.,

•             Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.,

•             Programa gradnje objekata uređaja komunalne  infrastrukture za 2021.g.,

•             Program održavanja komunalne  infrastrukture za 2021.g.,

 24. Razno.

Materijali za 29. sjednicu dostupni su na linku: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVwhKAvLanUNCKGH-7?e=T9CWPP