Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Pregrade  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  06/13, 17/13, 03/15) predsjednica Gradskog vijeća, Tajana Broz sazvala je  3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana  06.09. 2017. g.  ( srijeda )  s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Informacija o imenovanju Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Niskogradnji d.o.o za  sklapanje ugovora za kupnju nekretnina,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Grada Pregrade,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  K -19.1 – Ž 2095- Drenški – Vinski potok, javnim dobrom, 
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  V- 27.2. – V30 – Odvojak II – Antonići – Kajbeti – V 27  javnim dobrom, 
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  G-18.1.1. – G16 –spoj Fistrići – Galovići – odvojak Šoštarić Đurđa, javnim dobrom,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa  -Dragutin Horvat,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa  -Vlado Vukmanić,
 11. Razmatranje  i prihvaćanje  Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.g.,
 12. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj financijskoj  reviziji Grada Pregrade za 2016.g.,
 13. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o  izvršenju  Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01.siječnja  do 30.lipnja 2017. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2017.godine,
 14. Razno.

Materijale za sjednicu i poziv sa dnevnim redom možete pronaći na linku:

https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVlkvZ_Gxd5DBBT-lG