Sazvana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u

Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, dana 23.02.2021.(utorak) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Prihvaćanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020.g.

3. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području grada Pregrade za 2020. godinu i Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2020. godinu,

4. Donošenje Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Pregrade,

5. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu,

6. Usvajanje Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pregrade za 2020.g.,

7. Usvajanje Izvješća o radu reciklažnog dvorišta,

8. Donošenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2021. godinu,

9. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade,

10. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade,

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade,

12. Razno.

Materijali za 30. sjednicu dostupni su na linku https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVw2Vsm6P_bGIsx0ww?e=aq1ie1