Stipendija učenicima srednjih škola

Pravo  na stipendiju  imaju  redovni  učenici  srednjih  škola, koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade te  čiji  roditelji ili skrbnici  imaju prebivalište  na  području Grada Pregrade, a koji pravo na stipendiju nisu ostvarili po nekom drugom osnovu.

Broj stipendija učenicima srednjih škola, kao i mjesečnu visinu stipendija za školsku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Pregrade zaključkom, u skladu sa osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Pregrade.

Stipendije se odobravaju za jednu školsku godinu, putem natječaja koji raspisuje Upravni odjel, a na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade. Natječaj se raspisuje za nastupajuću školsku godinu, a objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Pregrade.