O javnoj nabavi

Zakonom  o javnoj nabavi uređuju se:

Zakonom o javnoj nabavi RH uređuju se postupci i načini javne nabave (okvirni sporazum, elektronička dražba i ugovori o javnoj nabavi) za javne i sektorske naručitelje radi nabave robe, radova ili usluga; koncesije za javne radove i ugovori o radovima koje sklapaju koncesionari; odabir i tijek provedbe postupaka javne nabave; pravna zaštita u vezi s tim postupcima; nadležnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave; te prekršajne odredbe.

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi RH

– javni naručitelji koji, među ostalim, obuhvaćaju državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, te zajednicu tih tijela odnosno pravnih osoba.

– sektorski naručitelji koji obavljaju djelatnosti vodoopskrbe; djelatnosti u području plina i električne energije; djelatnosti istraživanja ili vađenje nafte, plina, ugljena ili ostalih krutih goriva; djelatnosti prijevoznih usluga; djelatnosti zračnih, pomorskih i riječnih luka; djelatnosti poštanskih usluga, te trgovačka društva nad kojima javni naručitelji imaju posredan ili neposredan utjecaj na osnovu vlasništva, financijskog udjela ili pravila pod kojima djeluju prethodno naveden djelatnosti, kao i subjekti koji na temelju posebnog ili isključivog prava koje im je dodijelilo nadležno tijelo za objavljenje jedne od prethodno navedenih djelatnosti.

Popis javnih i sektorskih naručitelja propisan je Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN broj 19/12.). Razlika između javnih i sektorskih naručitelja prije svega ima značenje kod ostavljanja mogućnosti izbora određenog postupka nabave.

Ciljevi javne nabave

  • Kratkoročni ili primarni ciljevi – racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava, odnosno nabava po načelu „najbolje vrijednosti za novac“.
  •  Dugoročni ili sekundarni ciljevi – pravna sigurnost, sprečavanje korupcije i kriminala, pozitivni utjecaji na gospodarski razvoj i zapošljavanje (poticanje tržišnog natjecanja, promicanje  izvrsnosti), unaprjeđenje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša i dr.

Procijenjena vrijednost nabave

Iznos procijenjene vrijednosti nabave roba, radova ili usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi RH (NN 90/11., 183/13., 143/13 i 13/14.) temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). Javni i sektorski naručitelji u obvezi su provoditi javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi RH za sve nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće

  • od 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robe i usluge,
  • od 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove.

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Grad Pregrada, J.K.Tuškana 2, Pregrada, kao naručitelj u postupcima javne nabave, ne smije sklapati ugovore sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
- "ETIM" inženjering, proizvodnja i usluge u elektrotehnici i građevinskoj mehanizaciji, Gorička 8/1, Pregrada, OIB 38638097230, vlasnik Ivan Škrinjar

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf

Prilog