Poljoprivredno redarstvo

Od 08. travnja 2024. godine započela je s radom poljoprivredna redarka Marija Horvat Cesarec za područje Grada Pregrade, Općine Krapinske Toplice i Općine Desinić.  

Uredovno vrijeme: 8 - 11h
Kontakt mobitel: 091 376 0525
E-mail: marija.cesarec@pregrada.hr

Temeljem članka 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) jedinice lokalne samouprave dužne su nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina. Poslove obavljaju poljoprivredni redari koji osim općih uvjeta za prijem u službu moraju imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke.

Opis poslova poljoprivrednog redara:

  • provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama, te nad provedbom gradskih odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina
  • kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti
  • nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka
  • kontrolira održavanje živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih cestica, sadnju i održavanje vjetrobranih pojasa, te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  • kontrolira obavljanje radova na području grada vezano uz uređenje naselja i javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno ili nezakonito
  • vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima
  • izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten
  • stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
  • obavlja druge poslove iz nadležnosti odjela kao i poslove prema nalogu gradonačelnika i pročelnika.

Odlukom o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 26/19 39/21)  poljoprivredni redar može novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti pravnu osoba za prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara. Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba za prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara i odredbama ove Odluke.

 

Brzi pristup