Usluge tiska Glasa Pregrade u 2024. godini

Objavljeno Čet, 15/02/2024 - 07:44
pregrada
Datum

KLASA: 406-03/24-02/03

URBROJ: 2140-5-03-24-02

Pregrada, 15. veljače 2024.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16, 114/22; u daljnjem tekstu ZJN 2016) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 EUR* bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360,00 EUR* bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

PODACI O NARUČITELJU:

Naručitelj: GRAD PREGRADA, MB: 2599368, OIB: 01467072751

Adresa: Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada Telefon: 049/376-052, Fax: 049/376-132

Internet adresa: www.pregrada.hr e-mail: grad@pregrada.hr

Odgovorna osoba Naručitelja: Marko Vešligaj, gradonačelnik

Osoba zadužena za kontakt: Davorin Labus, tel. 049/376-052 e-mail: davorin.labus@pregrada.hr.

   OPIS PREDMETA NABAVE

    Predmet nabave: Usluge tiska Glasa Pregrade

Evidencijski broj nabave: 2-2024

Oznaka iz CPV-a i naziv: 79823000-9 Usluge tiska

Opis predmeta nabave: Usluge tiska gradskog časopisa Glas Pregrade tri puta godišnje i proračunskog vodiča za građane jednom godišnje. Predmet nabave uključuje nabavu i isporuku  robe.

Procijenjena vrijednost nabave: 7.200,00 EUR bez PDV-a

Popis gospodskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016 su u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice, ili podugovaratelja):

 1. LCHEF, obrt za inženjerske usluge, vl. Kristijan Golub, Baruna Ottenfelsa 2, Pregrada, OIB: 80641206589
 2. EKONOMIKA-GOLUB D.O.O. , Baruna Ottenfelsa 2, Pregrada, OIB: 97447956703,
 3. IN USLUGE obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, Ilija Vešligaj, Jakuševec Zabočki 64, Zabok, OIB: 67056293076
 4. GAJ NISKOGRADNJA, OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE, vl. ZORAN VEŠLIGAJ, ZAGREB, OREŠJE 40, OIB: 83543193247
 5. INTERIJERI IBVT d.o.o., Mala Erpenja 118, 49217 Krapinske Toplice, OIB: 20477708041

 

Sukladno odredbama članka 82. ZJN 2016, ugovor sklopljen protivno odredbama o sukobu interesa je ništetan.

 1. UVJETI NABAVE

 

  1. Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 

  • rok izvršenja: Odabrani ponuditelj dužan je robu dostavljati vlastitim prijevoznim sredstvom do sjedišta Naručitelja, odnosno do mjesta isporuke koji odredi Naručitelj, prema pojedinačno dogovorenim rokovima za pojedine stavke iz troškovnika
  • rok trajanja ugovora: Temeljem provedene jednostavne nabave s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor za jednogodišnje razdoblje (12 mjeseci)
  • rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda
  • mjesto izvršenja: Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Gradska uprava Grada Pregrade
  • rok, način i uvjeti plaćanja: uplata po transakcijskom računu, 30 dana od dana zaprimanja e-računa ispostavljenog temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/18). Račun mora sadržavati sve zakonom propisane elemente. Računi koji ne budu izdani na navedeni način, bit će vraćeni isporučitelju računa.
  • cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
  • kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

Napomena:

Cijena treba uključivati usluge tiska gradskog časopisa Glas Pregrade, tri puta godišnje (ožujak, rujan, prosinac). Format časopisa je A4, opseg 40 stranica (36 stranice knjižni blok, 4 stranice omot), količina 2.500 komada, papir: 135 gr sjajni kunstdruck, dorada: rezano, klamano, pakirano.

Cijena treba uključivati i usluge tiska proračunskog vodiča za građane, jednom godišnje (prosinac). Format vodiča je položeni A5, opseg: 44 strana (40 str. knjižni blok; 4 str. omot), količina: 2.350 kom, papir: 135 gr sjajni kunstdruck, dorada: rezano, klamano, pakirano.

 • Ponuditelj u cijenu uključuje dostavu 2000 komada časopisa na Hrvatsku poštu, Poštanski ured Pregrada, Stjepana Radića 17 i 350 komada u Grad Pregradu, Josipa Karla Tuškana 2
 • Cijena ponude mora biti izražena u eurima. Izražavanje cijene ponude u drugoj valuti nije dopušteno.
 • Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu.
 • Jedinične cijene su nepromjenjive tijekom trajanja Ugovora.
 • Usluga će se fakturirati sukladno potpisanom Ugovoru.
 • U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi izvršenja predmeta nabave i popusti.
 • Cijena ponude mora biti istovjetna u Troškovniku, Ponudbenom listu i Ponudi.
 • Ako Ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u Ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a je prazno.

 

  1. Osnove za isključenje:

Sukladno članku 251. ZJN 2016 Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka ako utvrdi da:

   1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
 1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
 • članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
 • članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 1. korupciju, na temelju
 • članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
 • članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 1. prijevaru, na temelju
 • članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka

256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka

286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
 • članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
 • članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,

77/11. i 143/12.)

 1. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
 • članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
 • članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,

57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
 • članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
 • članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,

152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

  1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,
  2. jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ili
  3. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove točke, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja.

 

  1. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN 2016, isključiti gospodarskog subjekta ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj, sukladno članku 252. stavku 2. ZJN 2016, neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju traženi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve tražene okolnosti oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

  1. Uvjeti sposobnosti:

 

 1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Navedeno ponuditelj dokazuje Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

 

 1. Dokazivanje ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

Ponuditelj mora u ponudi dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da mu je temeljem posebnih propisa, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Navedeno ponuditelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijednim dokumentom nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od datuma početka nabave.

 

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Prilog 1),
 • Ponuda, potpisana i ovjerena od strane ponuditelja (Prilog 2)
 • Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Prilog 3)
 • Izjava o nekažnjavanju (Prilog 4),
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana koji je određen kao rok za dostavu ponuda,
 • Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca od dana koji je određen kao rok za dostavu ponuda,

Napomena:

 • Ponuda treba biti dostavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
 • Stranice ponude treba označiti rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
 • Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
 • Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena od ponuditelja.
 • Prilozi su sastavni dio ovog Poziva.

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • rok za dostavu ponude: (datum i sat): 23. veljače 2024. do 10,00 sati, bez obzira na način dostave
 • mjesto dostave ponude: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada
 • način dostave ponude: poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada

 

Na omotnici mora biti naznačeno:

 

„Usluge tiska Glasa Pregrade,

ev.br. nabave 2/2024 – NE OTVARAJ“

 

Na omotnici moraju biti naznačeni adresa i naziv ponuditelja.

U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ ili dopuni ponude.

 

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: Grad Pregrada, Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, I. kat soba 15, dana 23. veljače 2024. u 10,00 sati, otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Davorin Labus, e-mail: davorin.labus@pregrada.hr   
Dostavom ponude Ponuditelj prihvaća sve uvjete propisane ovim Pozivom.

Datum objave poziva na internetskim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr: 15. veljače 2024. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati poštanskom pošiljkom ili elektroničkom poštom na gore navedene adrese Naručitelja. Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezane uz poziv na dostavu ponude isključivo na zahtjeve dostavljene poštanskom pošiljkom ili elektroničkom poštom.

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od pet (5) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NARUČITELJA

PREDSJEDNIK

 

Krunoslav Golub, mag.eoc.

Postupci jednostavne nabave

Brzi pristup