Proračun

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i obvezama, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i jamstva Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama. 

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. 

Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine. Prihodi i primici uplaćeni na račun od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine prihod su odnosno primitak tekuće proračunske godine.

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna

Opći dio proračuna sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka državnog proračuna odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine. 

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu. 

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju odjeli gradske uprave, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada. 

Proračun Grada Pregrade možete vidjeti na linku: PRORAČUN

2024. godina

Proračun Grada Pregrade za 2024. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 17. sjednici održanoj 14.12.2023. godine.

Proračun za 2024. godinu iznosi 7.073.305,17 eura.

Proračun Grada Pregrade za 2024. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 31/60

 

2023. godina

Proračun Grada Pregrade za 2023. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 10. sjednici održanoj 08.12.2022. godine.

Proračun za 2023. godinu iznosi 7,256,243 eura.

Proračun Grada Pregrade za 2023. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 54/22

2022. godina

Proračun Grada Pregrade za 2022. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 5. sjednici održanoj 09.12.2021. godine.

Proračun za 2022. godinu iznosi 27.767.207,16 kn.

Proračun Grada Pregrade za 2022. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 55/21

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu - Službeni glasnik KZŽ, br. 38/22

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu - Službeni glasnik KZŽ, br. 54/22

 

2021. godina

Proračun Grada Pregrade za 2021. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 29. sjednici održanoj 15.12.2020. godine.

Proračun za 2021. godinu iznosi 25.631.011,00 kn.

Proračun Grada Pregrade za 2021. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 51/2020.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu - Službeni glasnik KZŽ, br. 29/12.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu - Službeni glasnik KZŽ, br. 55/21

 

2020. godina

Proračun Grada Pregrade za 2020. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 22. sjednici održanoj 13.12.2019. godine.

Proračun za 2020. godinu iznosi 38.981.008,00 kuna.

Proračun Grada Pregrade za 2020. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 54/2019.

LINK: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_54.pdf

 

2019. godina

Proračun Grada Pregrade za 2019. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 14. sjednici održanoj 13.12.2018. godine.

Proračun za 2019. godinu iznosi 41.306.142,00  kuna.

Proračun Grada Pregrade za 2019. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 54/2018.

LINK: http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2018_54

 

 

Brzi pristup