Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br 32/14.) omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima/kama i predstavnicima/cama zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana/ki u javnom životu. 

Zaključkom Gradonačelnika o imenovanju osobe zadužene za savjetovanje s javnošću kao koordinator za savjetovanje s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Gradu Pregradi imenovana je službenica Petra Vdović.

Kontakt podaci osobe zadužene za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

Telefon: 049/ 376- 052

Fax.: 049/ 376- 132

E- mail: petra.vdovic@pregrada.hr

Brzi pristup