Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br 32/14.) omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima/kama i predstavnicima/cama zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana/ki u javnom životu. 

Zaključkom Gradonačelnika o imenovanju osobe zadužene za savjetovanje s javnošću kao koordinator za savjetovanje s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Gradu Pregradi imenovana je službenica Petra Vdović, mag.nov.

Kontakt podaci osobe zadužene za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:
Telefon: 049/ 376- 052
E- mail: davorin.labus@pregrada.hr

Plan javnog savjetovanja za svaku godinu objavljuje se pod TRANSPARENTNOST/Plan savjetovanja.

Postupci javnog savjetovanja objavljuju se pod TRANSPARENTNOST/Javno savjetovanje.

Brzi pristup