Socijalna skrb

Odlukom  o socijalnoj skrbi ( Službeni glasnik KZŽ, br. 22/14) utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Pregrada, korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. Prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom  ne mogu se ostvariti na teret Grada ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno  da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih  pravnih ili fizičkih osoba.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada. 

OBLICI NAKNADA IZ  SOCIJALNE SKRBI prema Odluci;

 1. naknada za troškove stanovanja,

 2. naknada za trošak ogrijeva,  

 3.  jednokratna naknada,

 4.  naknada za novorođeno dijete,

 5. naknada za troškove prijevoza,

 6. naknada za školovanje – stipendija,

 7. drugi oblici naknada.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana Odlukom  o socijalnoj skrbi ( Službeni glasnik KZŽ, br. 22/14) osiguravaju se u Proračunu Grada. Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane prethodno navedenom Odlukom obavljaju: Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, Povjerenstvo za socijalnu skrb i Gradonačelnik Grada Pregrade.

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Pregrade čine:

 1. Marija Marjanović, predsjednica, (Grad Pregrada)
 2. Ksenija Ogrizek, članica, (Grad Pregrada)
 3. Štefica Pasarić, članica, (GDCK Pregrada)
 4. Vesna Glas, članica, (Patronažna sestra, Ambulanta Pregrada)
 5. Valentina Huha, članica (CZSS Krapina, Podružnica Pregrada)
 6. Jasna Ćurković, članica, (Patronažna sestra, Ambulanta Desinić)
 7. Tanja Antonić, članica.

 

 

Prilog