Gradsko vijeće

U Gradskoj vijećnici dana 16. svibnja 2018. održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade, na kojoj je bilo prisutno 13 od 15 vijećnika. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, donesene su brojne vrlo važne odluke i zaključci. Gradonačelnik Marko Vešligaj uputio je na Gradsko vijeće prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade kojima se predlaže znatno povećanje visine Proračuna u 2018. godini za 11,7 milijuna kuna u odnosu na početni Proračun od 19,2 milijuna kuna.

Više

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  06/13, 17/13, 03/15) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici dana 16. svibnja 2018. (srijeda) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1.         Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

Više

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Više

U Gradskoj vijećnici u Pregradi jučer je održana sedma sjednica Gradskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo 11 od 15 vijećnika koji su raspravili 20 točaka dnevnog reda.

Više

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 06/13, 17/13, 03/15) predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, 14.12.2016.g. (srijeda) s početkom u 18:00 sati uz sljedeći dnevni red:

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

Više

Dana 10.12.2015  održana je 17. sjednica Gradskog vijeća. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 10 od 15 vijećnika, razmatrane su 33 točke dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Više

Stranice