Upravna tijela

Upravna tijela

Upravna tijela Grada Pregrade su upravni odjeli u kojima se obavljaju poslovi samoupravnog djelokruga Grada Pregrade, kao i poslovi koji su preneseni na Grad Pregradu, sukladno zakonu i drugim propisima.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici, koji za zakonitost i učinkovitost rada odgovaraju gradonačelniku.

Upravni odjeli obavljaju stručne, upravne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Pregrade i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Pregrade.

Grad Pregrada ima dva upravna odjela:

  • Upravni odjel za financije i gospodarstvo

  • Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10, 125/14) članka 10. Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 38/22), članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 06/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22), a na prijedlog pročelnika Upravnog odjela, gradonačelnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo, nazivi radnih mjesta, broj izvršitelja, osnovni podaci o radnom mjestu, opisi poslova i radnih zadataka, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta te druga pitanja od značaja za rad pojedinog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu za svaki upravni odjel nalazi se pod Dokumenti/Akti i službene odluke/Upravni odjeli.

 

Brzi pristup