Upravna tijela

Upravna tijela

Upravna tijela Grada Pregrade su upravni odjeli u kojima se obavljaju poslovi samoupravnog djelokruga Grada Pregrade, kao i poslovi koji su preneseni na Grad Pregradu, sukladno zakonu i drugim propisima.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici, koji za zakonitost i učinkovitost rada odgovaraju gradonačelniku.

Upravni odjeli obavljaju stručne, upravne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Pregrade i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Pregrade.

Grad Pregrada ima dva upravna odjela:

  • Upravni odjel za financije i gospodarstvo

  • Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

 

Brzi pristup