Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Krunoslav Golub, mag.oec.,
pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

KONTAKT
Tel.: 049 376 052
E-mail: krunoslav.golub@pregrada.hr

DJELOKRUG UO

 • izrađuje nacrt proračuna, odluke o izvršenju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna te izrađuje analize i izvješća za potrebe izvršnog predstavničkog tijela,
 • obavlja računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje te izrađuje propisana financijska i statistička izvješća,
 • obavlja poslove utvrđivanja i naplate javnih davanja i ostalih gradskih prihoda, 
 • izrađuje nacrte akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze,
 • vodi poslove naplate poreza i ostalih gradskih prihoda, prati ostvarenje gradskih prihoda te poduzima sve zakonske postupke iz svoje nadležnosti za njihovu pravodobnu naplatu,
 • prati, planira i izvršava obaveze grada po osnovi kredita,
 • obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća, naknada i drugog dohotka,
 • prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz djelokruga upravnog odjela
 • priprema prijedloge/nacrte općih akata iz djelokruga upravnog odjela i brine se o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,
 • obavlja poslove vezane uz razvoj gospodarstva, te malog i srednjeg poduzetništva, obavlja poslove vezane uz razvoj i unapređenje poljoprivrede te provođenje programa sufinanciranja projekata u poljoprivredi,
 • prati objavljivanje javnih natječaja ministarstava i fondova u RH i fondova EU, te prijavljuje projekte Grada na iste,
 • obavlja poslove iz svog djelokruga vezane uz razvoj Poslovne zone Pregrada obavlja stručne poslove iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada,
 • izrađuje nacrte općih akata Grada iz područja komunalnih poslova, graditeljstva i prostornog uređenja,
 • obavlja poslove vezane za donošenje dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, upravne i stručne poslove vezane za prostorno uređenja naselja i stanovanja
 • obavlja poslove vezane za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te provođenje komunalnog reda,
 • brine o održavanju nerazvrstanih cesta, zelenih i javnih površina, javne rasvjete, uređenju Grada te obavljanju ostalih komunalnih djelatnosti,
 • osigurava obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije, održavanja groblja, dežurne pogrebne službe, prigodne dekoracije grada, održavanje autobusnih stajališta, sanacije divljih odlagališta krupnog otpada, higijeničarske službe te zaštite životinja i bilja,
 • obavlja poslove održavanja prometne infrastrukture te poslove organiziranja uređenja prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza,
 • obavlja i druge poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost upravnog odjela. 

 

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI UO

Radno mjesto

Ime i prezime

Kontakt

Pročelnik

Krunoslav Golub,
mag.oec.

tel.: 049/376-052

krunoslav.golub@pregrada.hr 

Referentica za računovodstvene poslove

Marija Salamon

tel.: 049/376-052

marija.salamon@pregrada.hr

Viša referentica za gospodarstvo i financije

Ines Drenški,

univ.bacc.inf.

tel.: 049/376-052

ines.drenski@pregrada.hr

Voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, promet i prostorno uređenje

Romana Pavlinec, mag.ing.agr.

tel.: 049/376-052

romana.pavlinec@pregrada.hr

Viša stručna suradnica - poljoprivredni redar

Marija Horvat Cesarec, mag.ing.agr.

tel.: 049/376-052

mob.: 091/376-0525

marija.cesarec@pregrada.hr

Referentica za komunalne poslove - komunalni redar

Marija Presečki

tel.: 049/376-052

mob.: 091/376-0526

marija.presecki@pregrada.hr

Referentica za uređenje prostora

Štefanija Bedeniković

tel.: 049/376-052

stefanija.bedenikovic@pregrada.hr

 

Brzi pristup