Poziv za iskazivanje interesa za privremeno korištenje prostora Gradske kavane „Kušaonice“ za vrijeme trajanja manifestacije Branje grojzdja 2022. godine

Objavljeno Uto, 06/09/2022 - 14:32
Grad Pregrada

Ovaj Poziv je objavljen na internetskoj stranici Grada Pregrade dana 6. rujna 2022. godine.

Cilj ovoga otvorenog javnog Poziva jest odabir obrtnika odnosno pravne osobe, registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koja bi privremeno obavljala ugostiteljsku djelatnost u prostoru Gradske kavane „Kušaonice“, Trg Gospe Kunagorske 3, u Pregradi, za vrijeme trajanja manifestacije Branje Grojzdja 2022. godine.

Svi zahtjevi u sklopu ovog Poziva se podnose Gradu Pregradi, a moraju biti u skladu s uvjetima definiranim u ovome otvorenom javnom Pozivu.

OPIS POZIVA

Turistička zajednica područja Srce Zagorja i Grad Pregrada organizatori su 52. manifestacije Branje grozjdja 2022. godine (dalje u tekstu Manifestacija).

Manifestacija će se održati u periodu od 16.09. do zaključno 25.09.2022.g. uključujući i datum 25.09.2022. (nedjelja).

Sukladno programu Manifestacije od odabranog korisnika se očekuje pružanje ugostiteljskih djelatnosti kroz čitavo vrijeme trajanja Manifestacije, te ujedno organiziranje vlastitih programa u skladu sa samim programom Manifestacije.

Za korištenje prostora plaća se naknada u iznosu od 500,00 kuna po danu (bez obzira na sate korištenja prostora).

Prostor obuhvaća unutarnji prostor Gradske kavane sveukupne površine 159, 68 m2, te pripadajuće vanjske terase.

Korisnik prostora bez obzira na naknadu dužan je:

 • za vrijeme korištenja pridržavati se kućnog reda,
 • pridržavati se uputa osobe zadužene za skrb o prostoru
 • čuvati opremu i inventar koji se nalazi u korištenoj prostoriji
 • nakon korištenja prostora, pregledati prostor i dovesti ga u prvobitno stanje

(očistiti prostor, ugasiti svjetla, zatvoriti prozore, složiti inventar, zaključati

prostorije), a ključ vratiti osobi zaduženoj za skrb o objektu

 • onemogućiti pristup u prostorije trećim osobama, odnosno osobama koje nisu u

izravnoj vezi s aktivnostima korisnika.

Korisnik prostora je obvezan za vrijeme korištenja prostora pridržavati se svih zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje djelatnost koju će obavljati u dodijeljenom poslovnom prostoru, odnosno općih i pojedinačnih akata Grada Pregrade.

NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Interes se iskazuje dostavom pisma namjere koje mora sadržavati sve potrebne informacije o kvalificiranosti podnositelja zahtjeva za pružanje ugostiteljskih djelatnosti u sklopu Manifestacije.

Pismu namjere s iskazom interesa potrebno je priložiti sljedeće:

 • podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, naziv, adresa podnositelja, OIB)
 • dokaz o upisu u registar obrtnika ili izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg registra, a iz kojeg je vidljivo da je podnositelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja pisma namjere
 • navesti popis manifestacija u kojima je ugostitelj već sudjelovao kako bi dokazali iskustvo u provedbi programa sličnih Manifestaciji
 • vremenski period u kojem bi privremeno koristio prostor
 • program dodatnih aktivnosti u vremenskom periodu u kojem bi koristio prostor.

KRITERIJI

Kriteriji za odabir iskazanih interesa su sljedeći:

 • Višegodišnje iskustvo u sudjelovanju na sličnim manifestacijama
 • Period na koji se traži korištenje prostora
 • Prikladnost programa aktivnosti u prostoru
 • Dovoljni organizacijski kapaciteti za organizaciju pružanja ugostiteljskih usluga za vrijeme Manifestacije te provedbu dostavljenih dodatnih programskih aktivnosti

Nije potrebno zadovoljiti sve kriterije kumulativno, ali podnositelji zahtjeva koji zadovoljavaju više kriterija imat će prednost pri konačnom odabiru.

Iskaz interesa potrebno je zajedno s dokumentacijom dostaviti elektronskim putem na e-mail grad@pregrada.hr najkasnije do 13. rujna 2022. godine do 9:00 sati.

NAPOMENA

Privremeno korištenje neće se odobriti podnositelju zahtjeva koji:

 • ima nepodmirene dugove prema Gradu Pregradi po bilo kojoj osnovi
 • ne ispunjava ili nije ispunio ranije obaveze vezane uz korištenje prostora u vlasništvu Grada Pregrade.

 

POSTUPAK IZBORA

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odjel) obavit će provjeru i razmatranje pristiglih iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene provjere dokumentacije i razmatranja, Odjel će predložiti gradonačelniku donošenje odluke o odobrenju korištenja prostora odnosno sklapanju Ugovora o privremenom korištenju prostora.

Za sva dodatna pitanja vezana uz iskaz interesa, molimo da se javite e-mailom na grad@pregrada.hr

Natječaji arhiva

Brzi pristup