Financije i gospodarstvo

Zakonom o proračunu ( NN broj 87/08, 136/12, 15/15) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama. 

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. 
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine. 
Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. 
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa. 
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni dokumentima o srednjoročnim, odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima. 
Predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine. 
Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu. 
Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju odjeli gradske uprave, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada. 

Brzi pristup