Komunalno redarstvo

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20) u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

  1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
  1. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama
  1. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
  1. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Komunalni red i mjere za njegovo provođenje u Gradu Pregradi propisani su Odlukom o komunalnom redu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 36/19, 54/22).

Nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu provodi komunalni redar.

O obavljenom nadzoru komunalni redar sastavlja zapisnik.

Komunalni redar:
MARIJA PRESEČKI
tel: 049/376-052
mob: 091/376-0526
e-mail: marija.presecki@pregrada.hr

 

Brzi pristup