Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u sportu na području grada Pregrade za 2024. godinu

Objavljeno Pon, 12/02/2024 - 12:29
pregrada

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području Grada Pregrade, Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade, u skladu sa Planom rada Sportske zajednice Grada Pregrade za 2024. godinu, Sportska zajednice Grada Pregrade dana 12. veljače 2024. godine objavljuje

 

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga

u sportu na području grada Pregrade za 2024. godinu

 

I. Cilj Natječaja

 

Pozivaju se UDRUGE kao organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) programski usmjerene na rad u području sporta i sportske rekreacije da se prijave za financijske potpore programa i projekata koje će pružiti Sportska zajednica Grada Pregrade iz Proračuna Grada Pregrade za 2024. godinu.

 

Cilj ovog Javnog natječaja (dalje u tekstu: Natječaj) je pružanje potpore udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu Grada Pregrade.

 

Sukladno ovom Natječaju prijavu mogu podnijeti udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, ako provode programe i projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe u sportu od interesa za grad Pregradu, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku sporta i sportske rekreacije na području grada Pregrade, a za sljedeće prioritetno područje:

 

 1. Djelatnost članica SZGP za javne potrebe u sportu za programe i projekte udruga u području sporta i sportske rekreacije ( u daljnjem tekstu djelatnost članica SZGP)
 2. Za izravne potpore udrugama u sportu ( u daljnjem tekstu izravne potpore).

 

II. Područje aktivnosti Natječaja;

 

Udruge suglasno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt/program za sljedeće prioritetne aktivnosti i mjere:

 

 • osiguravanje sredstava potrebnih za djelatnost udruga u sportu,
 • pomaganje i poticaj sportskog stvaralaštva, sportske rekreacije na području grada,
 • akcije i događanja u sportu, a koje će pridonijeti razvitku i promicanju sportskog života u gradu Pregradi,
 • osiguravanje uvjeta za sportske manifestacije,
 • održavanje sportskih objekata, odnosno drugih objekata u kojim djeluju udruge članice SZGP
 • jačanje kapaciteta udruga za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera, poticanje volontera na uključenje u aktivnosti,
 • poticanje i skrb o stručnom osposobljavanju vlastitog stručnog kadra koji će odgajati mlade naraštaje u njegovanju sporta, sportskih natjecanja i sportske rekreacije,
 • razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega sporta,
 • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera udruga za zagovaranje i osnaživanje sporta
 • razvijanje inovativnih projekata u sportu, proširenje sportskog sadržaja na području grada,
 • aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području  sporta,
 • aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i održavanju sportskih događaja u zajednici.

 

 

 

 

 

III. VRIJEDNOST NATJEČAJA

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 53.500,00 eura, od čega:

- za djelatnost članica SZGP za javne potrebe u sportu za programe i projekte udruga u području sporta i sportske rekreacije od 52.000,00 € i

-  za izravne potpore udrugama u sportu od 1.500,00 €.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu je iznos od 200,00 eura, a najveći 25.000 eura kuna.

 

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je 10 potpora.

 

Minimalni postotak sufinanciranja od strane prijavitelja (korisnika financiranje) je 5 % od traženog iznosa od Sportske zajednice Grada Pregrade kao davatelja sredstava.

 

Svaka udruga može prijaviti najviše jedan (1) program, odnosno jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

 

Troškovi nastali od 01.01.2024. godine u sklopu prijavljenog projekta/programa prihvatljivi su troškovi.

 

Izvješće o provedbi projekta podnosi se u roku od 30 dana od provedbe, odnosno programa za 2024. godinu, najkasnije do zaključno s 31. siječnja 2025. godine.

 

 

IV Prijavitelj ispunjava uvjete Natječaja, ako:

 1. je registriran kao udruga,
 2. je upisan u Registar udruga RH,
 3. je upisan u Registar neprofitnih organizacija,
 4. je svojim statutom opredijeljen za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 5. projekt  prijave na javni natječaj SZGP, mora biti ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada u skladu sa uvjetima ovog natječaja;
 6. ima sjedište na području grada Pregrade i/ili provodi program/projekt na području  grada Pregrade i/ili za korisnike s područja grada Pregrade,
 7. je uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju sa Sportskom zajednicom Grada Pregrade/ Gradom Pregradom i drugih javnih izvora,
 8. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,
 9. ima uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća SZGP i drugim institucijama,
 10. ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi odgovarajući način),
 11. ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/ projekta, 
 12. da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe,
 13. općim aktom imati uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.

 

 

 

 

 

Rok za podnošenje prijava za djelatnost:

 

 1. članica SZGP za javne potrebe u sportu za programe i projekte udruga u području sporta i sportske rekreacije je zaključno s 31. ožujka 2024. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Uz dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. Natječaja, prijavitelj obvezno prilaže i ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce:

 1. Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC B1),
 2. Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC B2),
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC B3),
 4. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo, (OBRAZAC B4)
 5. Obrazac Izjave o programima/projektima udruge financiranim iz

      javnih izvora (OBRAZAC B7),

 1. Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju,

     ako je primjenjivo (OBRAZAC B9).

 

Uz obvezne prijavne obrasce prijavitelj mora:

  1. dokazati da ima podmirene obveza s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Pregrade,
  2. dokazati da  se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe- vidi Uredbu.

 

Prijave se dostavljaju  isključivo na obrascima propisanim Natječajnom dokumentacijom, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr, u pisanom i elektroničkom obliku.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Grada Pregrade, uz napomenu: “NATJEČAJ ZA POTPORE UDRUGAMA U SPORTU – ZA SZGP NE OTVARAJ", a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u (scan svih obrazaca i priloga dostavljenih u papirnatom obliku, te u word/excel obliku ili drugom strojno čitljivom obliku).

 

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuškana 2

49218 PREGRADA

 

 

Rok za podnošenje prijave za:

 1. Izravne potpore u sportu je do 1.12.2024. godine.

Prijava za izravnu potporu se dostavlja na obrascima kao i za djelatnost članica SZGP ili putem obrazložene zamolbe, pisanim putem na adresu GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 PREGRADA  s napomenom za „Sportsku zajednicu – SZGP“, te obavezno skeniranu i elektroničkom poštom na e-mail: szgp1602@gmail.com.

 

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

 

 

 

 

 

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Natječaja. Obavijest se šalje na naznačenu e-mail adresu iz prijave/zamolbe.

 

 

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na račun korisnika prema modelu koji će biti ugovoren.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: szgp1602@gmail.com , a najkasnije do 11.3.2024. godine.

 

Ovaj natječaj biti će javno objavljen na web stranicama Grada Pregrade od dana 12. veljače 2024. godine.

 

 

Pregrada, 12.2.2024. godine

                                              

                                                                                  

                                                                                                                      PREDSJEDNIK

 

 Denis Burić

 

Javni natječaji

Brzi pristup