Nastavak obnove državne ceste D206 na dionici od Valentinovog do Krapine

Započeo je nastavak  obnove državne ceste D206 na dionici od Valentinovog do Krapine, točnije do mjesta Petrovsko koja se provodi  u okviru programa Betterment II. Program Betterement jest vrsta programa izvanrednog održavanja kojim se doprinosi poboljšanju kvalitete postojeće mreže državnih cesta, a financijska sredstva realiziraju se dijelom iz kredita Europske investicijske banke, a dijelom iz vlastitih izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. Državna cesta D206 u obuhvatu obnove nalazi se u administrativnom području jedinica lokalne samouprave - Grada Pregrade i Općine Petrovsko, od toga na Grad Pregradu otpadaju 2,5 km navedene dionice. Zastoj u radovima  nastupio  je  u studenom 2014 godine zbog toga što je  iskolčenjem trase postojeće ceste na terenu i granica budućeg zahvata u prostoru,  uočeno da se situacijski postojeća cesta ne podudara sa mjerodavnim katastrom. Uz to su pojedini posjednici parcela u uživanju posjeda i na udaljenostima manjima od jednog metra od nožice postojećeg nasipa ceste ili odvodnog jarka. Samim time, po radovima obnove javljali su se nezadovoljni posjednici zemljišta uz državnu cestu sa novim zahtjevima za obeštećenja. Ipak od 8,4 km ceste je do studenog 2014. godine dovršeno 2,6 km. 
Rješenje za nastavak radova  ostvareno je kroz postupak legalizacije postojeće ceste u državnim službama (katastar, gruntovnica), a nakon toga izradi dodatnih parcelacijskih elaborata za otkupe zemljišta i potrebna izvlaštenja, što je dugotrajan  postupak koji nije mogao pratiti dinamiku ugovorenih radova od 6 mjeseci. Time u vezi ukupna dionica ceste podijeljena je kroz upravni postupak na dvije poddionice:

1. Od 0+000 do 4+010,
2. Od 4+010 do 8+340.
U tijeku je nastavak radova na dovršetku I poddionice u dužini 1,6 km i radova na II poddionici od 4+010 do 6+000. Ovi radovi, uz podršku lokalne zajednice i pravovremenu provedbu postupaka otkupa/izvlaštenja zemljišta, namjeravaju se dovršiti do kraja ove godine. Radovi uključuju uređenje kolničke konstrukcije u smislu proširenja ceste sa postojećih 5,60 – 5,80 metara na 6,60 metara i ojačanja nosivih slojeva, uređenju odvodnje, pješačkih nogostupa, autobusnih ugibališta, prometnih zona u blizini škola i prometne signalizacije općenito.
Izvođenje radova povjereno je poduzeću Viadukt d.d., a kompletni stručni nadzor građenja nadzornoj kući IGH d.d. iz Zagreba. Ukupna vrijednost investicije iznosi 30 milijuna kuna.