Nova Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog kom. otpada na području Grada Pregrade

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19) Grad Pregrada dužan je donijeti novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade kojom se određuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području grada Pregrade.

Promjene se odnose na razvrstavanje korisnika u dvije kategorije: kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo, u Odluci mora biti sadržana cijena obvezne minimalne javne usluge, određena je veličina i druga bitna svojstva spremnika na način da spremnik bude primjeren potrebi svakog korisnika i nije moguće propisati obvezu korištenja spremnika određenog volumena, cijena obavezne minimalne javne usluge mora biti jednaka za sve spremnike u kategoriji kućanstvo, kao i za spremnike u kategoriji korisnika koji nisu kućanstvo, a koji se nalaze u istoj potkategoriji te su detaljnije regulirane odredbe o ugovornoj kazni.

Izmjene gore navedene Uredbe direktno su dovele do povećanja cijene odvoza otpada, koja će se sastojati od cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada te cijene ugovorne kazne, odnosno od fiksnog i varijabilnog dijela. Tako će cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva u naselju Pregrada iznositi 140 kuna, dok će u ostalim naseljima na području Pregrade ta cijena biti 134,00 kn. Uz kompostiranje u vlastitom domaćinstvu, cijena obvezne minimalne javne usluge u naselju Pregrada iznosit će 84,00 kn, a u ostalim naseljima 79,00 kuna.

Cijena obvezne minimalne javne usluge plaća se u svim obračunskim razdobljima, neovisno o korištenju javne usluge, dok će se cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada obračunavati temeljem digitalne evidencije o volumenu predanog miješanog komunalnog otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika.

U slučaju nepoštivanja ugovora od strane korisnika, odnosno ako korisnik uopće ne vrši predaju otpada, a koristi nekretninu, ako odlaže otpad izvan spremnika, ako odlaže problematični ili animalni otpad u spremnike koji nisu za to namijenjeni, ako se poklopac spremnika ne može zatvoriti, ako ne razvrstava otpada po vrstama za koje je namijenjen, ako ukloni oznaku na spremniku za njegovo elektronsko očitanje te ako ga ošteti na takav način da je onemogućena njegova daljnja uporaba, korisnik će platiti ugovornu kaznu.

Grad Pregrada u nekoliko je navrata nastojao utjecati na smanjenje fiksnog dijela kroz pregovore s koncesionarom Eko flor plus, koji vrši uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za područje grada Pregrade temeljem Ugovora o koncesiji. Međutim, koncesionar je zatražio donošenje fiksnog dijela -  cijenu obvezne minimalne javne usluge u novoj Odluci, imajući u vidu standarde i obveze propisane Uredbom, a kako bi bilo osigurano pokrivanje troškova i nesmetano obavljanje usluge. Na osnovu tako određenog fiksnog dijela koncesionar će odrediti cjenik koji će uključivati varijabilni dio te će se takav cjenik primjenjivati u 2020. godini.

Cilj je da se što više otpada prikupi u iskoristivom i razgradivom obliku, a da bude što manje miješanog komunalnog otpada. Iz tog razloga apeliramo na građane da razdvajaju otpad kako bi im i cijena odvoza bila manja. Ove je godine završena izgradnja reciklažnog dvorišta na koje građani mogu donositi različite vrste otpada, a uz to, Grad Pregrada nabavio je kompostere za zbrinjavanje biološkog otpada za sve građane i građanke koji su za to iskazali interes. Zaprimljena su ukupno 183 zahtjeva, a trošak nabave kompostera zapremnine 400 litara iznosi 61.020,00 kn. Navedeni iznos Grad Pregrada osigurao je svojim proračunom za 2019. godinu.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade nalazi se na javnom savjetovanju ovdje u koje se možete uključiti do 6. prosinca 2019.