Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 17. po redu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati  u četvrtak 10. prosinca 2015. godine sa početkom u 17 sati, uz slijedeći dnevni red; 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića "Naša radost" Pregrada za odgojno- obrazovnu 2014.-2015. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  za 2015/2016. odgojno- obrazovnu godinu,
4. Razmatranje prijedloga i  donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg Vrtića "Naša radost",
5. Razmatranje prijedloga i  donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja,  
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za  zapošljavanje u Dječji vrtić“ Naša radost“,
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pregrada za šk.god. 2015/2016. i Izvješća o realizaciji godišnjeg plana za školsku godinu 2014/2015. Glazbene škole Pregrada,
8. Razmatranje i odobravanje Plana i programa rada Savjeta mladih Grada Pregrade za 2016. godinu i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Pregrade za 2016. godinu,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa,  za  Gotra logistika d.o.o. za usluge i trgovinu,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa, za  PANDA-S. vl. Slavko Glas,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju odobrenja o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Pregrade na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine za mljekomat,
12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju odobrenja o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Pregrade na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine  za prodaju sezonskog voća,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Pregrade,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste P38 Ž2118 - Pregrada Vrhi- Leskovari- Žigeri- S22 javnim dobrom,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrada,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o gradskim porezima Grada Pregrade,
19. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Pregrade,
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o   izdavanju obične zadužnice,
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o   izdavanju bjanko zadužnice,
22. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o financiranju programa udruga  na području  Grada Pregrade za 2014.g.
23. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade,
24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2016. godini,
25. Razmatranje prijedloga i donošenje godišnjeg Plana davanja koncesija na području Grada Pregrade za 2016.g
26. Razmatranje prijedloga i donošenja programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2016.g.
27. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
28. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture za 2015.g. i Programa  održavanja  komunalne infrastrukture za 2016.g.
29. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Pregrade za 2016. godinu,
30. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
31. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2015.g.
32. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu,
33. Razno. 
Materijale za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade možete preuzeti na slijedećem linku: http://1drv.ms/1NvIMzT