Opskrba prirodnim plinom

Objavljeno Pon, 01/08/2022 - 18:00
pregrada
Datum

Naručitelj, Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom

Više informacija nalazi se u prilogu. 

Postupci jednostavne nabave

Brzi pristup