INFORMIRANJE O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PREGRADE

Objavljeno Pet, 23/12/2022 - 12:51
pregrada

Grad Pregrada informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/2017) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) o sljedećem:

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/126, URBROJ: 2140-08-22-2 od 29. studenoga 2022. godine) za I. izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Pregrade, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

NAZIV I ADRESA TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU POSTUPKA

  1. Grad Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, OIB: 01467072751.

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA I SADRŽAJU ZAHVATA

  1. Nositelj zahvata: Grad Pregrada
  1. Lokacija zahvata: katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Pregrade (prikaz raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Pregrade po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja izrađen je u obliku Tablice u Excel formatu i sastavni je dio ovog akta).
  2. Opis zahvata: izvršit će se izmjene i dopune Programa zbog prikupljanja očitovanja nadležnih institucija da nije bilo promjena u odnosu na već izdana očitovanja, a koja su starija od dvanaest mjeseci te prikupljanja nove dokumentacije nadležnih institucija s ciljem potencijalnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u vidu zakupa i prodaje.

SAŽETAK POSTUPKA

Po pridobivenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/126, URBROJ: 2140-08-22-2 od 29. studenoga 2022. godine), Grad Pregrada je započeo postupak ocjene donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Pregrade, KLASA: 320-02/22-01/07, URBROJ: 2140-5-02-22-22, 19. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu: Odluka).

Nakon donošenja Odluke, Grad Pregrada je dana 19. prosinca 2022. godine uputio zahtjeve za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja I. izmjena i dopuna Programa na okoliš sljedećim javnopravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima:

  1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, 49000 Krapina
  2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
  3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Krapina-Sutla", Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće
  4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, 49232 Radoboj.

Rok za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja I. izmjena i dopuna Programa na okoliš je 30 (trideset) dana.

NAČIN NA KOJI ĆE JAVNOST BITI INFORMIRANA O ISHODU POSTUPKA

Informacije o daljnjim postupcima i ishodima postupaka objavit će se sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08), u pravilu, objavom na službenoj internetskoj stranici Grada Pregrade.

Novosti

Brzi pristup