Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade u 2022. godini

Objavljeno Uto, 15/02/2022 - 08:01
Logo Grad Pregrada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21, u daljnjem tekstu Uredba), članka 15. i 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15, u daljnjem tekstu Pravilnik), Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Pregrade za 2022. godine (Klasa: 612-01/21-01/02, Urbroj: 2214/01-01-21-3, od 9. prosinca 2021.), Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2022. godinu (Klasa: 550-01/21-01/13, Urbroj: 2214/01-01-21-3, od 9. prosinca 2021.), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, dana 15. veljače 2022. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
iz Proračuna Grada Pregrade u 2022. godini

Članak 1.

Pozivaju se UDRUGE kao organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) da se prijave za financijsku potporu programa i projekata iz Proračuna Grada Pregrade tijekom 2022. godine.

Članak 2.

Cilj ovog Javnog natječaja (dalje u tekstu: Natječaj) je pružanje potpore udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Grada Pregrade.

Članak 3.

Sukladno ovom Natječaju prijavu mogu podnijeti udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, koje provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Pregradu, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada, te promiču njegov položaj i ugled, a za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – potpore programima i projektima udruga iz područja kulture i tehničke kulture
 • Prioritetno područje 2 – potpore programima i projektima udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, razvoja i demokratizacije društva, jačanja participacije mladih, promicanja volonterstva, jačanja gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine, povećanja turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja.

Članak 4.

Udruge mogu prijaviti programe i projekte:

 • koji su usmjereni na razvijanje kulturno umjetničkog amaterizma
 • programe i projekte koji pridonose razvitku kulturnog života kao što su očuvanje kulturne baštine, nakladnička djelatnost, održavanje izložbi i poticanje likovnog stvaralaštva, program kazališne i glazbene djelatnosti i sl.
 • koji su usmjereni na razvoj tehničke kulture; organizacija smotri, izložbi i natjecanja u svrhu popularizacije tehničke kulture
 • uključuju aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalne skrbi i zdravstva, pružanje podrške mladim obiteljima, obiteljima slabijeg imovinskog statusa, osoba starije životne dobi, osobama sa invaliditetom, osobama sa teškoćama u razvoju i sl.
 • koji su usmjereni na unapređivanje znanja, razvijanje vještina i volonterstva iz socijalne skrbi i zdravstva, te neformalnog obrazovanja djece i mladih za pružanje specifičnih socijalnih i zdravstvenih usluga
 • koji su usmjereni na razvoj izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja
 • koji su usmjereni na skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
 • koji su usmjereni na zaštitu okoliša i održivi razvoj
 • koji su usmjereni na razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

Članak 5.

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 171.000,00 kuna (stosedamdesetijednatisućakuna).

Od toga za:

 • Prioritetno područje 1 – iznos od 100.000,00 kuna
 • Prioritetno područje 2 – iznos od 71.000,00 kuna.

Članak 6.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu i projektu za

 • Prioritetno područje 1 – iznos od 1.000,00 kuna, a najveći 75.000,00 kuna
 • Prioritetno područje 2 – iznos od 1.000,00 kuna, a najveći 21.000,00 kuna.

Članak 7.

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa i projekta u okviru ovog Natječaja je sljedeći:

 • Prioritetno područje 1 – 5 potpora,
 • Prioritetno područje 2 – 10 potpora,

Članak 8.

Minimalni postotak sufinanciranja od strane prijavitelja (korisnika financiranja) je 5% od traženog iznosa od Grada Pregrade kao davatelja sredstava.

Članak 9.

Svaka udruga može prijaviti najviše jedan (1) program ili jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Troškovi nastali od 01.01.2022. godine u sklopu prijavljenog programa odnosno projekta prihvatljivi su troškovi.

Ista organizacija može biti partner na više programa i projekata.

Članak 10.

Programski i financijski plan programa i projekta podnosi se za 2022. godinu. Završno izvješće o provedbi podnosi se u roku od 30 dana od provedbe, odnosno za 2022. godinu najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

Članak 11.

Prijavitelj ispunjava uvjete Natječaja, ako:

 1. je registriran kao udruga
 2. je upisan u Registar udruga RH
 3. je upisan u Registar neprofitnih organizacija
 4. je svojim statutom opredijeljen za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 5. projekt prijave na javni natječaj Grada, mora biti ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada u skladu sa uvjetima ovog natječaja
 6. ima sjedište na području grada Pregrade i/ili provodi program/ projekt na području grada Pregrade i/ili za korisnike s područja grada Pregrade
 7. je uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora
 8. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave
 9. ima uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama
 10. ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi odgovarajući način)
 11. ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/ projekta
 12. se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe
 13. općim aktom ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.

Članak 12.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s 17. ožujkom 2022. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Uz dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. Natječaja, prijavitelj obvezno prilaže i računalom ispunjene, te vlastoručno potpisane i ovjerene obrasce:

 1. Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac B1),
 1. Obrazac proračuna programa/projekta (Obrazac B2),
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac B3),
 3. Obrazac Izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac B7),
 4. Obrazac izjave o partnerstvu (Obrazac B4), ako je primjenjivo,
 5. Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (Obrazac B9), ako je primjenjivo, te
 6. Obvezne priloge koji se prilažu prijavi.

Obvezni prilozi:

 1. dokaz prijavitelja da ima podmirene obveza s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Pregrade,
 2. dokaz prijavitelja da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe- vidi Uredbu.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima propisanim Natječajnom dokumentacijom, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Članak 13.

Prijava se može podnijeti na dva načina:

a) u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Grada Pregrade, uz napomenu: “NATJEČAJ ZA POTPORE UDRUGAMA – NE OTVARAJ", a istovjetna prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u (scan prijave u papirnatom obliku te u word/excel formatu ili drugom strojno čitljivom obliku).

Prijave se šalju na sljedeću adresu: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2,  49218 PREGRADA

ili

b) putem online servisa Digitalni obrasci na platformi Otvoreni grad na mrežnoj stranici Grada Pregrade pregrada.hr učitati obvezne obrasce i obvezne priloge u pdf obliku. Izuzetak je Obrazac B2 – Obrazac Proračuna programa/projekta koji se dostavlja u EXCEL formatu.

Članak 14.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, postupanja s dokumentacijom, kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Članak 15.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Natječaja.

Članak 16.

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa odnosno projekta utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na račun korisnika prema modelu koji će biti ugovoren.

Članak 17.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: grad@pregrada.hr, a najkasnije do 02.03.2022. godine.

 

KLASA: 230-01/22-01/03

URBROJ: 2140-5-03/01-22-1

Pregrada, 15. veljače 2022.

Pročelnica

Marija Marjanović, mag. iur., v.r.

                                       

                                               

                                                                    

Natječaji arhiva

Brzi pristup