JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Pregrada

Objavljeno Pet, 04/02/2022 - 19:55
Logo Grad Pregrada

Klasa: 611-01/22-01/01

Urbroj: 2140-5-03-22-4 od 4. II. 2022. (766)

Na temelju članka 3. točka 2. i 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01, 98/19), članka 40. i 41. Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/19, 98/19), članka 10. Statuta Gradske knjižnice Pregrada (klasa: 612-04/19-01/28, urbroj: 2214/01-380-19-1) od 29. travnja 2019. godine i čl. 6. i čl. 38. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Pregrada, (klasa: 612-04/21-01/57, urbroj: 2214/01-380-21-4) od 10. prosinca 2021., Natječajno povjerenstvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Pregrada

Za ravnatelja Gradske knjižnice Pregrada može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– položen stručni knjižničarski ispit

– najmanje pet godina rada u knjižnici

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

– životopis s opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti, vlastoručno potpisan

– prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice, vlastoručno potpisan

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/ diplome)

– dokaz/ uvjerenje o položenom stručnom knjižničarskom ispitu

– dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji te ugovor o radu ili potvrda poslodavca ili sl.)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseci od objave natječaja.

Položen stručni knjižničarski ispit u smislu članka 20. stavka 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati obaju spolova, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu.

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski naziv ili stručni naziv prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07, 118/12) stečeni akademski naziv ili stručni naziv izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom u skladu s odredbama čl. 14. toga Zakona.

Ravnatelja imenuje i razrješava predstavničko tijelo Grada Pregrade, odnosno Gradsko vijeće Grada Pregrade.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Pregrada i u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Pregrada, Natječajno povjerenstvo, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pregrada – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Pregrada kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 
Natječaji arhiva

Brzi pristup