JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Pregrada

Objavljeno Sri, 03/08/2022 - 14:51
pregrada
Datum

Urbroj: 2140-5-3 od 3. VIII. 2022.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/96, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 27. stavka 4. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Pregrada od 20. 6. 2022. godine i Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Pregrada koju je donijelo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Pregrada na sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Pregrada 3. kolovoza 2022. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Pregrada.

Za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Pregrada, na temelju dostavljenog četverogodišnjeg Programa rada POU Pregrada, može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njime izjednačen studij društvenog (pravo ili ekonomija), humanističkog ili umjetničkog smjera

– najmanje pet godina radnog iskustva u propisanoj razini obrazovanja

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

– aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika

– napredno poznavanje rada na računalu

– koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano odredbama važećeg Kaznenog zakona.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti:

– vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj koja obvezno mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona ili mobitela, elektroničku adresu,

– vlastoručno potpisan životopis kandidata koji uključuje podatke o poznavanju stranog jezika i rada na računalu kao i razinu znanja, stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu u propisanoj razini obrazovanja – VSS (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– preslik osobne iskaznice,

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Pučkog otvorenog učilišta Pregrada

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od podnošenja prijave), a za kaznena dijela navedena u stavku 1. točki 6. ovog javnog natječaja.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne mora biti ovjeren, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije donošenja Odluke o imenovanju predočiti izvornike.

Ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Pregrada, na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pregrada, imenuje Gradsko vijeće Grada Pregrade, na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Međusobna prava i obveze ravnatelja i Učilišta uređuju se ugovorom o radu za radno mjesto ravnatelja, koji u ime Učilišta potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je, uz prijavu, dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vasz….

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je, uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je, uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz predmetnog natječaja te sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21).

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će kandidati koji su podnijeli nepotpune prijave biti pozvani da ih dopune.

Kandidati čija prijava nije pravodobna, potpuna ili koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz predmetnog natječaja, o tome će biti obaviješteni pisanim putem te neće biti pozvani na intervju.

Kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz predmetnog natječaja, bit će pozvani na intervju.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijavom na javni natječaj, kandidati su suglasni da se njihovo ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama osnivača, Grada Pregrade, u Narodnim novinama te na oglasnoj ploči POU Pregrada.

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Pučko otvoreno učilište Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 3, 49218 Pregrada, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Pregrada«, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

U slučaju da se na ovaj javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od kandidata prijavljenih na javni natječaj ne bude izabran, Upravno vijeće će u roku od trideset dana ponoviti javni natječaj.

Pučko otvoreno učilište Pregrada

Natječaji arhiva

Brzi pristup