Javni natječaj za zapošljavanje u Muzeju grada Pregrade

Objavljeno Čet, 27/10/2022 - 13:15
pregrada

Na temelju članka 28. Statuta Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina (Pročišćeni tekst) od 26. ožujka 2021. godine (KLASA: 612-05/21-01/15; URBROJ: 2214/01-380-21-1), članka 19. Pravilnika o radu Muzeja grada Pregrade od 19. prosinca 2018. godine (KLASA: 612-05/18-01/16; URBROJ: 2214/01-380-18-1), I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu Muzeja grada Pregrade od 10. prosinca 2021. (KLASA: 612-05/21-01/61; URBROJ: 2214/01-380-21-4) i Odluke o Godišnjem planu radnih mjesta u Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina u 2022. godini od 14. listopada 2022. (KLASA: 611-02/22-02/04; URBROJ: 2214-1-381-22-1) te temeljem Odluke o potrebi sklapanja Ugovora o radu od 14. listopada 2022. (KLASA: 611-02/22-02/04; URBROJ: 2214-1-381-22-1), donijete uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Pregrade od 14. listopada 2022. godine (KLASA: 611-02/22-01/04; URBROJ: 2214/01-02-22-2) vršitelj dužnosti ravnatelja Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje

 u Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina

na radno mjesto:

- Suradnik na projektu - 1 izvršitelj, (puno radno vrijeme) na određeno vrijeme (12 mjeseci).

Mjesto rada: Pregrada.

Opći uvjeti za zapošljavanje:

- punoljetnost,

- državljanstvo Republike Hrvatske,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za zapošljavanje:

 • završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju (gimnazija ili druga srodna škola),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (dodatno znanje stranog jezika je prednost),
 • napredno poznavanje rada na osobnom računalu,
 • poznavanje osnova računovodstva,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije.

Za navedeno radno mjesto obavezni je probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, a između ostaloga mora obavezno sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona ili mobitela i adresu elektroničke pošte.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe, diploma o završenom tečaju ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava);
 • dokaz o poznavanju osnova računovodstva (preslika uvjerenja, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava);
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole).

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o zapošljavanju predočiti izvornike.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je, uz prijavu, dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vaszanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskimbraniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je, uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je, uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz predmetnog natječaja te sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21).

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji bude izabran dužan je, nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će kandidati koji su podnijeli nepotpune prijave biti pozvani da iste dopune.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će o istom biti obaviještena pisanim putem.

Kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz predmetnog natječaja, biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja te intervjua, o čemu će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije provođenja provjere.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama osnivača, Grada Pregrade, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Burza rada) te na Oglasnoj ploči Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina.

Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja, na adresu:

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina, Trg Gospe Kunagorske 3, 49218 Pregrada, p.p. 1 s naznakom „NATJEČAJ za radno mjesto – Suradnik na projektu - ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe, a u muškom su rodu, rodno su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Podnošenjem prijave na natječaj osoba je suglasna s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Prilozi
Natječaji arhiva

Brzi pristup