Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Objavljeno Pet, 18/02/2022 - 11:05
Logo Grad Pregrada

Na temelju čl. 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21), Odluke gradonačelnika o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, KLASA: 008-02/22-01/01, URBROJ: 2140-5-02-22-2 od 17. veljače 2022. godine i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročićeni tekst, 5/20 i 8/21), gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje

JAVNI POZIV
 za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Pregradu koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Pregradu.

 

II. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja

0 - 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Grada Pregrade, usmjerenost na potrebe i interese građana Grada Pregrade i uključenost građana u predložene programske sadržaje

0 - 10

3.

Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv)

0 - 10

4.

Doseg objava pojedinog medija (istraživanje gledanosti/slušanosti/pregledi sadržaja na internetu)

0 - 10

 

Ukupno

0 - 40

Sukladno Pravilniku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije (Narodne novine br. 150/13 i 2/17) dodatno će se vrednovati, s maksimalno 5 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Pregrade
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području grada Pregrade
 • poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine
 • razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja.

 

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija:

 1. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
 2. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
 3. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 1. Obrazac 1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini,
 2. Obrazac 2 –  Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
 3. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 4. Istraživanja o gledanosti/slušanosti.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

 

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj - Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini“.

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Pregrade.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv otvorit će i pregledati pristigle prijave, izraditi rang listu pristiglih prijava te dostaviti gradonačelniku prijedlog za odabir korisnika financijskih potpora s iznosima potpora.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava donosi gradonačelnik.

Broj i iznos potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Pregrade u stavci Usluge promidžbe i informiranja. Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim financijskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirat će se s maksimalno 800 kn mjesečno (bez PDV-a).

 

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Pregrade u roku od 5 (pet) dana od donošenja Zaključka o dodjeli financijskih sredstava.

Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na Zaključka o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 5 (pet) dana od objave Zaključka o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Pregrade.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Pregrade.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Gradom Pregradom Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Grada Pregrade (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).

 

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Zaključak o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnoj stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte: grad@pregrada.hr.

 

KLASA: 008-02/22-01/01

URBROJ: 2140-5-02-22-2

Pregrada, 18. veljače 2022.                                                               

                                                                       GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natječaji arhiva

Brzi pristup